Multimedija ir vizualinė komunikacija

Alytaus kolegija

Mokymo įstaigaAlytaus kolegija
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisInformacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531BX039
Įstaigos adresasAlytus, Studentų g. 17
Alytaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti multimedijos specialistus, gebančius taikyti 2D ir 3D modeliavimo, skaitmeninio garso ir vaizdo, animacijos, virtualios realybės, programavimo, elektroninių leidinių maketavimo ir dizaino technologijas, projektuoti, kurti, integruoti multimedijos produktus, dirbti informacijos ir ryšių technologijų srityse, reklamos ir dizaino agentūrose, leidybos, verslo įmonėse.
Studijų rezultatai:
1. Žinos pagrindinius matematikos ir informatikos inžinerijos dėsnius, dėsningumus bei sąvokas, informatikos inžinerijos pagrindų principus, reikalingus suprasti šios studijų krypties fundamentinius pagrindus.
2. Taikys praktines informatikos inžinerijos žinias apie multimedijos techninės ir programinės įrangos savybes, interneto svetainių, garso, vaizdo, animacijos, elektroninių leidinių, kompiuterinių žaidimų projektavimo, kūrimo, administravimo ir grafinio dizaino principus, analizuojant bei sprendžiant kokybinius ir kiekybinius inžinerinius uždavinius informatikos inžinerijos studijų kryptyje.
3. Gebės tirti multimedijos produktų poreikį, analizuos konkurencingus produktus, apdoros tyrimų duomenis.
4. Gebės atlikti skirtingų informacijos šaltinių analizę konkrečiu aspektu, įvertins informacijos patikimumą, etiškai cituos.
5. Parinks techninę įrangą, multimedijos technologijas ir vizualinės komunikacijos priemones multimedijos produkto sukūrimui.
6. Projektuos, kurs ir tobulins interneto svetaines, kompiuterinius žaidimus, virtualios realybės produktus, įdiegs į juos daugialypės terpės elementus (vaizdo, garso, teksto, grafikos, dvimatės ir trimatės animacijos).
7. Maketuos įvairių tipų elektroninius leidinius, kurs jų dizainą taikant specialias leidybos programines priemones.
8. Testuos ir publikuos multimedijos produktus įvairiose terpėse.
9. Taikys komunikacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėse bei komandose įgūdžius, pristatys informatikos inžinerijos problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
10. Organizuos ir vykdys verslo įmonės (padalinio) veiklą, perteiks profesines žinias, imsis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.
11. Gebės savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, komandinis darbas, savarankiški darbai, konsultacijos, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas, komandinių darbų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai. Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai priskiriami trims studijų pasiekimų lygmenims: puikiam, tipiniam ir slenkstiniam. Vertinimai nuo 1 iki 4 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Dalykai: Teisė pagrindai, Užsienio kalba, Matematika, Kalbos kultūra, Elektroninė leidyba, Grafinis dizainas, Vizualinė estetika ir etika, Kompiuterinė grafika ir modeliavimas, Skaitmeninės fotografija ir vaizdų apdorojimas, Reklamos dizainas, Duomenų analizė, Programavimas, Objektinis programavimas, Elektroninių leidinių rengimas ir maketavimas, Verslo pagrindai, Vaizdo ir garso technologijos, Dvimatė animacija, Duomenų bazės, HTML technologijos, Aplinkos ir žmonių sauga, Skaitmeninis marketingas, Trimatė animacija, Kompiuterinių žaidimų kūrimas, Interaktyvių svetainių kūrimas, Virtuali realybė, Baigiamasis darbas.
Praktikos: Informacinių komunikacinių technologijų, Multimedijos produkto kūrimo 1, Programavimo, Multimedijos produkto kūrimo 2, Specialybės baigiamoji. Studijų krypties dalykų apimtis – 153 kreditai, iš jų praktikoms skirta – 30 kreditų.
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus (LPD) iš bendro kolegijoje dėstomų LPD sąrašo: Atviro kodo sistemos, Projektų vadyba, Verslo etika ir etiketas, Psichologija, Programų inžinerija, Verslo filosofija ir kt., taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus: Internetinės technologijos, Elektroninių paslaugų technologijos, Mobiliųjų įrenginių multimedija.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Multimedijos ir vizualinės komunikacijos studijos integruoja techninius ir kūrybinius gebėjimus. Studentai mokosi šiuolaikinių grafinio dizaino, kompiuterinės grafikos ir modeliavimo, programavimo, animacijos, vaizdo ir garso, kompiuterinių žaidimų ir virtualios realybės kūrimo, elektroninių leidinių rengimo ir maketavimo technologijų. Didelis dėmesys skiriamas praktikoms, kurios atliekamos auditorijose ir realiose įmonėse. Praktikų metu studentai įgyja praktinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų, kurie leidžia sėkmingai prisitaikyti darbo vietoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas multimedijos ir vizualinės komunikacijos specialistai galės dirbti informacijos ir ryšių technologijų srityse, valstybinėse ir privačiose įmonėse, reklamos ir dizaino agentūrose, leidybos, verslo įmonėse, bendrose Lietuvos ir užsienio firmose, savarankiškai kurti savo verslą IT srityje. Absolventai vykdys multimedijos produktų ir elektroninių leidinių projektavimo bei kūrimo ir publikavimo darbus.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti universitetines studijas pagal aukštojo mokslo Informatikos mokslų srities Informatikos inžinerijos krypties programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose