Elektronikos technika

Kauno technikos kolegija

Mokymo įstaigaKauno technikos kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX004
Įstaigos adresasKaunas, Tvirtovės al. 35
Kauno technikos kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
• Rengti specialistus, kurie įgytų reikiamų žinių ir įgūdžių projektuojant, montuojant, derinant, prižiūrint ir valdant elektroninius prietaisus ir sistemas, pastatų automatikos ir robotų sistemas bei telekomunikacijų tinklus;
• rengti specialistus, kurie žinotų aukščiau išvardytų sričių gamybos ir priežiūros standartus;
• rengti specialistus, kurie galėtų organizuoti ir valdyti elektronikos verslą.
Studijų rezultatai:
A.1. Gerai išmanyti bendruosius gamtos mokslų ir matematikos modelius ir dėsnius, reikalingus elektroninės inžinerijos pagrindams suprasti;
A.2. Žinoti pagrindines elektroninės inžinerijos sąvokas ir suprasti jų turinį;
A.3. Turėti pagrindines elektroninės inžinerijos žinias, svarbiausias praktiniame darbe;
A.4. Susipažinti su gretimų mokslo krypčių problemų ir sprendimų kontekstu.
B.1. Gebėti pritaikyti savo dalykines žinias ir supratimą sprendžiant elektroninės inžinerijos problemas kūrybiškai taikant įsisavintus metodus;
B.2. Gebėti pritaikyti savo žinias ir supratimą sprendžiant inžinerinius iššūkius bei parinkti tinkamus metodus, testavimo įrankius ir gamybos įrangą;
B.3. Gebėti taikyti analitinius ir modeliavimo metodus sprendžiant elektronikos srities inžinerines problemas.
C.1. Gebėti pritaikyti elektroninės inžinerijos žinias ir supratimą, nubrėžiant ir įgyvendinant, projektuojant užduotis pagal numatytus reikalavimus;
C.2. Išmanyti elektroninės įrangos projektavimo metodiką ir taikyti ją praktikoje.
D.1. Gebėti rasti reikiamą profesinę informaciją naudojantis duomenų bazėmis ir kitais akademinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais;
D.2. Gebėti atlikti eksperimentus, reikalingus elektronikos inžinerijos inžineriniams uždaviniams spręsti, apdoroti jų rezultatus ir remiantis gautais rezultatais pateikti praktines išvadas;
D.3. Turėti įgūdžių valdyti elektronikos inžinerijoje naudojamą technologinę įrangą.
E.1. Gebėti pasiūlyti optimalius inžinerinius sprendimus ir parinkti tinkamas strategijas bei technologinę įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti;
E.2. Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant elektronikos inžinerijos klausimus;
E.3. Suprasti etinius, aplinkosauginius ir komercinius inžinerinės veiklos aspektus;
E.4. Išmanyti inžinerinės veiklos organizavimo principus, išmanyti esminius darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.
F.1. Gebėti savarankiškai ir kelių profilių grupėje (komandoje) spręsti inžinerinius klausimus;
F.2. Gebėti bendrauti su inžinierių bendruomene ir visa visuomene;
F.3. Suvokti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos nuostatų, suvokti savo atsakomybę už savo inžinerinės veiklos rezultatus;
F.4. Būti susipažinęs su pagrindiniais projektų įgyvendinimo ir valdymo aspektais inžinerinės veiklos lygmeniu;
F.5. Suvokti visą gyvenimą trunkančio individualaus profesinio tobulėjimo svarbą ir būti pasiruošus nuolatiniam tobulėjimui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas susideda iš studento žinių ir supratimo bei gebėjimų vertinimo. Studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis vertinimas susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų įvertinimo sumos. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyką, vertinami priskiriant juos studijų pasiekimų lygmeniui: puikus (aukštesni nei vidutiniai reikalavimai), tipinis (standartiniai, vidutiniai reikalavimai) ir slenkstinis (minimalūs reikalavimai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Specializacijos:
Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba;
Pastatų automatikos sistemų eksploatavimas;
Automatizuotos sistemos ir robototechnika;
Telekomunikacijos
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamiems dalykams skirta 9 kreditai. Šiuos dalykus studentas gali rinktis iš kolegijoje siūlomų dalykų sąrašo arba gali būti įskaityti dalykai, kuriuos studentas yra išklausęs kaip laisvai pasirenkamuosius dalykus kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose. Programoje numatytos alternatyvios specializacijos – Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba, Pastatų automatikos sistemų eksploatavimas, Automatizuotos sistemos ir robototechnika.
Specializacijoje „Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba“ studijuojami tokie dalykai: Programuojami loginiai įtaisai, Spausdintinių plokščių projektavimas, Įterptinės sistemos, Skaitmeninės TV ir mobiliosios technologijos.
Specializacijoje „Pastatų automatikos sistemų eksploatavimas“ studijuojami tokie dalykai: Apsaugos ir gaisrinės sistemos, Garso ir vaizdo sistemų automatika, Vizualizacija ir valdymas, Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas.
Specializacijoje „Automatizuotos sistemos ir robototechnika“ studijuojami tokie dalykai: Elektros mašinos ir pavaros, Robototechnika 1, Programuojami valdikliai, Robototechnika 2.
Specializacijoje „Telekomunikacijos“ studijuojami tokie dalykai: Telekomunikacijų teorija, Duomenų perdavimo tinklai, Belaidžio ryšio tinklai, Optinio ryšio tinklai.
Pasirinktos specializacijos dalykų apimtis – 18 kreditų. Studijų programoje numatyti 3-jų kreditų alternatyvūs dalykai: Analoginės grandinės, Galios elektronikos įtaisai, Daiktų internetas (IoT), Telekomunikacinių tinklų sauga.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1) Yra galimybė įgyti tarptautiniu mastu pripažįstamą sertifikatą, kuris suteikia teisę dirbti pagal IPC-7711/21 (angl. Rework/Repair and Remain Competitive) standartą;
2) Studentai turi galimybę studijuoti pagal dvigubo diplomo sutartį Šmalkaldeno taikomųjų mokslų universitete (Vokietija).
3) Studijų programai suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas. Programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, vertybių ugdymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba – suteikiami įgūdžiai elektronikos projektams suprasti ir naujausios žinios įterptinių sistemų projektavimui. Absolventai galės dirbti gamybos įmonėje kaip elektroninių prietaisų ir sistemų projektuotojai, montuotojai, testuotojai ir derintojai, spręsti visas šios srities inžinerines problemas. Taip pat galės dirbti elektroninių sistemų projektų vadovais, elektronikos skyriaus vadovais, įvairiose elektronikos įmonėse, arba organizuoti savo verslą.
Automatizuotos sistemos ir robototechnika – absolventai galės dirbti įrangos technikais, diegti ir eksploatuoti automatizuotas gamybos linijas, valdomas kompiuterinėmis sistemomis. Taip pat galės dirbti mašinų, linijų operatoriais ir sudėtingos produkcijos montuotojais.
Pastatų automatizavimo sistemų priežiūra – absolventai galės projektuoti, montuoti ir valdyti išmanųjį pastatą, jo kontrolės ir kompiuterines sistemas. Jie galės projektuoti, montuoti ir eksploatuoti priešgaisrinę apsaugą, vaizdo stebėjimo ir signalizacijos sistemos. Suteikiami įgūdžiai dirbti pastatų inžinerinių sistemų automatizavimo srityje.
Telekomunikacijos – suteikiamos naujausios žinios iš telekomunikacinių srities: šviesolaidinių ir radijo ryšio technologijų, kurių pagrindu veikia šiuolaikiniai duomenų perdavimo tinklai, ypatingą dėmesį skiriant naujausiems jų standartams, tai pat tokių tinklų veikimo principams. Absolventai gebės dirbti ICT sektoriaus įmonėse kaip telekomunikacinių tinklų projektuotojai, tinklo įrangos diegėjai bei eksploatuotojai, kompiuterinio tinklo administratoriai.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Automatika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Elektronikos technika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Avionikos sistemų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Elektros ir automatikos įrenginiai Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Automatinio valdymo sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais)
Vilniaus kolegija Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus kolegija Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Elektros ir automatikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Automobilių elektronikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)