Informacijos sistemų kūrimas ir priežiūra

Panevėžio kolegija

Mokymo įstaigaPanevėžio kolegija
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisInformacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531BX036
Įstaigos adresasPanevėžys, Laisvės a. 23
Panevėžio kolegija

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti visapusiškai išsilavinusią, siekiančią nuolatinio tobulėjimo, savarankišką, atsakingą, komunikabilią, iniciatyvią, kūrybingą ir verslią asmenybę, gebančią konkuruoti sparčiai besikeičiančių technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje, kuriant, diegiant, eksploatuojant, tobulinant, atnaujinant ir valdant saugias informacijos sistemas, skirtas įvairių sričių aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
Studijų rezultatai:
1. Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių veikimu, kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija ir taikomaisiais sprendimais, kurie yra susiję su svarbiais istoriniais, dabartiniais ir galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje.
2. Paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus ir programinės įrangos kūrimo ir priežiūros metodus.
3. Paaiškinti, kaip verslo, pramoninis, ekonominis ir socialinis kontekstas veikia profesinės veiklos praktiką, apibrėžiamą etikos normomis ir reglamentuojamą teisiniais reikalavimais, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, sutartis, gaminių saugos, atsakomybės ir kitus susijusius klausimus, taikyti informacinių sistemų studijų žinias, kuriant saugius taikomuosius sprendimus.
4. Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas ir teorijas, susijusius su informacinėmis sistemomis ir jų kūrimu bei priežiūra, organizacijų veikimu, veiklos procesų analize ir modeliavimu, veiklos rizikos ir kompiuterizavimo projektų valdymu, informacijos saugumo užtikrinimu.
5. Paaiškinti duomenų ir informacijos saugojimo, valdymo, paieškos, analizės, gavybos, vizualizavimo ir saugumo užtikrinimo principus, duomenų bazių ir saugyklų projektavimo, valdymo, įgyvendinimo ir administravimo metodus bei technologijas.
6. Apibūdinti informacinių sistemų studijų krypties profesinės veiklos problemą.
7. Paruošti informacinių sistemų profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis ir informaciją iš įvairių šaltinių, juos išanalizuoti pagal konkrečius kriterijus, įvertinti ir pagrįsti sprendimus argumentuotomis išvadomis.
8. Analizuoti organizacijos veiklos procesus, nustatant organizacijos ir informacinių sistemų naudotojų poreikius, parengti reikalavimų specifikaciją, sistemos projektą ir kitą dokumentaciją būtiną informacinei sistemai kurti, įdiegti, plėtoti, naudoti ir prižiūrėti.
9. Atsižvelgiant į organizacinę ir technologinę aplinką, galimas sprendimų alternatyvas, keliamus reikalavimus pasirinkti tinkamus IS gyvavimo ciklo modelius, kūrimo ir priežiūros metodus, aplinkas bei priemones ir įgyvendinti informacinę sistemą.
10. Profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su specialistų auditorijomis.
11. Dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, probleminių situacijų sprendimas, praktinių pavyzdžių nagrinėjimas, specialybinės literatūros studijavimas, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, komandinis darbas, savarankiški darbai, konsultacijos, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kolokviumai, testavimas, frontali žodinė apklausa, apklausa raštu, kontroliniai darbai, specialybinės literatūros analizės pristatymas, probleminių situacijų sprendimų pristatymas, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas, komandinių darbų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai priskiriami trims studijų pasiekimų lygmenims: puikiam, tipiniam ir slenkstiniam. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Moduliai (dalykai):
Komunikacijos modulis
Praktinė informatika
Taikomosios matematikos modulis
Informacinių technologijų infrastruktūros modulis
Programavimo pagrindų modulis
Išskirstytųjų sistemų programavimo modulis
Interneto technologijų ir sistemų modulis
Verslo valdymo ir geografinių informacijos sistemų modulis
Ekonomikos ir tyrimų modulis
Duomenų bazių modulis
Informacijos sistemų valdymo ir saugos užtikrinimo modulis
Karkasų ir paslaugų modulis
Informatikos teisė
Baigiamasis modulis
Praktikos: Internetinių sistemų praktika (Interneto technologijų ir sistemų modulis), Profesinė praktika, Internetinių informacijos sistemų ir aplikacijų kūrimo praktikos modulis, Baigiamoji praktika (Baigiamasis modulis)

Studijų krypties modulių (dalykų) apimtis – 165 kreditų, iš jų praktikoms skirta – 33 kreditai.
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendrakoleginius modulius (dalykus), numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus modulius (dalykus), numatytus studijų programos komiteto:
A1 modulių (dalykų) blokas (Informacijos sistemų grafinė vartotojo sąsaja/ Multimedija ir kompiuterinis dizainas), A2 modulių (dalykų) blokas (Duomenų saugyklos ir verslo duomenų analizė/ Duomenų tyryba), A3 modulių (dalykų) blokas (Informacijos sistemų auditas ir vertinimas/Informacijos saugos vadyba ir rizikų valdymas), A4 modulių (dalykų) blokas (Daiktų internetas/Dirbtinio intelekto elementai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programos studentai mokosi šiuolaikinių programavimo, duomenų bazių, informacijos sistemų kūrimo technologijų. Studentai išmoksta taikyti gerąsias informacijos sistemų projektavimo, programavimo, IT paslaugų valdymo praktikas, komandoje kurti ar modernizuoti informacijos sistemas, vykdyti informacijos sistemų priežiūrą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas informacijos sistemų specialistai galės dirbti informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros srityse. Absolventai vykdys informacijos sistemų planavimo, projektavimo, programavimo, diegimo ir priežiūros darbus įvairiose įmonėse bei organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei norės studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose