Sistemų administravimas

Šiaulių valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaŠiaulių valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisInformacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas5701BX005
Įstaigos adresasŠiauliai, Aušros al. 40
Šiaulių valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį prižiūrėti, diegti ir administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus, užtikrinant informacijos saugumą, pokyčių dokumentavimą, teikti techninę bei metodinę pagalbą kompiuterinių sistemų naudotojams, savarankiškai mokytis, dirbti individualiai ar komandoje, siekiant asmeninio ir profesinio tobulėjimo
Studijų rezultatai:
1. Paaiškinti matematinius metodus, informatikos inžinerijos mokslų sąvokas ir sprendimus, susijusius su kompiuterių veikimu, technine ir programine įranga, bei jų praktinio panaudojimo galimybėmis
2. Paaiškinti algoritmų sudarymo principus, suprasti informacinių sistemų specifikacijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos, saugos užtikrinimo principus
3. Laikytis informatikos inžinerijos specialisto veiklos teisinio reglamentavimo ir socialinės atsakomybės principų bei taisyklių
4. Taikyti žinias diegiant ir prižiūrint programinę bei techninę įrangą, sprendžiant su kompiuterinių sistemų veikimu susijusias problemas
5. Paaiškinti kompiuterinės technikos sandarą, jos veikimo principus bei taikymą informacinių technologijų uždaviniams spręsti
6. Rinkti duomenis ir juos panaudoti sprendžiant specializuotas profesinės veiklos problemas
7. Taikyti informatikos inžinerijos metodus sprendžiant organizacijose iškilusias problemas
8. Planuoti diegimo darbus, nustatyti diegimo prioritetus, parinkti programinę ir techninę įrangą problemoms spręsti, užtikrinant infrastruktūros saugumą
9. Diegti programinę ir techninę įrangą, vykdyti jos palaikymą bei plėtrą, užtikrinti dokumentacijos rengimą
10. Bendrauti su specialistais ir klientais profesinėmis temomis
11. Dirbti individualiai ir komandoje, vadovaujantis profesine etika, socialinės atsakomybės principais ir normomis
12. Siekti kryptingo tobulėjimo profesinėje srityje bei nuolatinio mokymosi svarbos suvokimo.
13. Savarankiškai dirbti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, pratybos, konsultacijos, savarankiškas darbas, komandinis darbas, projekto rengimas, praktika.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamais vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimas ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino (gynimo) pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai:
Algoritmavimo ir programavimo pagrindai; Informacinių sistemų administravimas; Kompiuterinių sistemų duomenų vaizdavimas; Kompiuterių architektūra; Pažintinė praktika; Taikomoji matematika; Duomenų struktūros ir jų valdymas; Kompiuterių sistemų priežiūros praktika; Operacinės sistemos; Žmonių sauga ir ergonomika; Kompiuterių tinklai ir debesų technologijos; Specialybės praktika; Taikomasis projektas
Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) dalykai:
Informacinės technologijos; Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba; Specialybės kalba
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos orientuotos į specialisto rengimą, daug praktinės veiklos ir praktikų realiomis sąlygomis
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti sistemų administratoriais informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę tęsti studijas informatikos inžinerijos krypties profesinio bakalauro studijose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Šiaulių valstybinė kolegija Sistemų administravimas Informacijos ir ryšio technologijos Informacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)