Verslo kūrimas ir valdymas

SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas

Mokymo įstaigaSMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX126
Įstaigos adresasKalvarijų g. 137 E, LT-08221, Vilnius
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti kritiškai mąstančius ir socialiai atsakingus verslo
specialistus, gebančius savarankiškai kurti verslą, naujus
produktus, analizuoti, vertinti ir efektyvinti įmonės veiklos
procesus, įgyvendinti verslo projektus, atliepiant klientų
poreikius ir panaudojant tvaraus bei inovatyvaus verslo
kūrimo principus.
Studijų rezultatai:
1. Gebės integruotai taikyti naujausias ekonomikos, vadybos,
rinkodaros ir kitas socialinių mokslų žinias, kuriant verslą ir
sprendžiant kompleksinius verslo uždavinius
besikeičiančiose aplinkos sąlygose.
2.Gebės kompleksiškai taikyti žinias apie verslo kūrimo ir
valdymo, klientų pritraukimo ir išlaikymo, efektyvios
komunikacijos principus, inicijuojant verslo pokyčius ir
laikantis teisės ir etikos normų.
3.Parenkant tinkamus kokybinius ir kiekybinius tyrimo
metodus, gebės savarankiškai atlikti tyrimus, rinkti,
struktūruoti, analizuoti, interpretuoti ir naudoti profesinei
veiklai reikalingą informaciją, formuluoti pagrįstas tyrimų
išvadas.
4. Generuojant naujas verslo idėjas ir koncepcijas, gebės
kurti ir vystyti verslą, pristatyti rinkai naujas prekes ir
paslaugas, siekiant užsibrėžtų įmonės tikslų.
5. Taikant socialiai atsakingo verslo principus, gebės valdyti
įmonės procesus, užtikrinant įmonės veiklos efektyvumą ir
konkurencinį pranašumą.
6. Gebės įgyvendinti ir valdyti verslo projektus, atliepiant
tvaraus verslo vystymo principus bei skatinant pozityvius
verslo pokyčius.
7.Taikant efektyvias komunikacijos strategijas, gebės
inicijuoti ir įgyvendinti paslaugų kūrimo ir pardavimo
procesus, atsižvelgiant į kintančius rinkos ir vartotojų
poreikius.
8. Struktūruojant ir analizuojant įmonės veiklos duomenis,
gebės pritraukti verslo finansavimo šaltinius, ieškoti naujų
rinkų ir verslo partnerių, racionaliai valdyti materialiuosius,
žmogiškuosius išteklius, siekiant įmonės konkurencingumo.
9. Efektyviai komunikuojant lietuvių ir užsienio kalbomis
gebės bendrauti ir bendradarbiauti su savo ir kitų sričių
specialistais, klientais, verslo partneriais, atsakingai taikyti
teisės aktus vykdant profesinę veiklą.
10. Gebės sistemingai analizuoti bei vertinti profesinę veiklą,
žinias ir patirtį, priimti sprendimus, generuoti naujas idėjas,
savarankiškai studijuoti ir ugdyti savo profesionalumą,
numatant mokymosi visą gyvenimą bei saviraiškos ir
saviugdos kryptis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų
proceso virtualizavimas. Paskaitos, kūrybinės dirbtuvės,
atvejo analizė, minčių ir sąvokų žemėlapiai/ koncepcijų
žemėlapiai, ekspertų metodas, projektų metodas, seminarai,
diskusijos, darbas grupėse, praktinės improvizacijos užduotys
ir kt. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas,
pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu
probleminis ir kritinis mąstymas, projektinis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo
sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai
vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose
numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris
galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys,
kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos
egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo
įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje
nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.:
tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių
procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Krypties studijų dalykams skirta 152 kreditai. Studijuojami
tokie krypties studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba, Verslo
ekonomika, Vadyba, Rinkodara, Finansų apskaita ir
mokesčiai, Socialinių tyrimų metodologija, Žmogiškųjų
išteklių valdymas, Pardavimų valdymas, Naujo verslo
kūrimas, Verslo procesų valdymas, Rinkos tyrimai,
Antreprenerystė/Dizaino mąstysena versle, Logistika ir
tiekimo grandinės valdymas, Socialinio turinio ir medijų
valdymas/Elektroninė rinkodara, Verslo teisė, Verslo duomenų
analitika, Verslo projektų valdymas, Tarptautinė prekyba /E.
Prekyba, Verslo derybos (ang.k)/Verslo derybos, Kokybės
vadyba/Startuolių kūrimas, Naujų produktų kūrimas ir
kainodara, Verslo rizikos valdymas/Strateginis valdymas,
Verslo finansavimas, Klientų patirties valdymas.
Krypties studijų dalykų grupėje turi būti privalomai
pasirenkami 23 kreditai iš tokių alternatyvių studijų dalykų:
Antreprenerystė/Dizaino mąstysena versle, Socialinio turinio
ir medijų valdymas/Elektroninė rinkodara, Tarptautinė
prekyba /E. Prekyba, Verslo derybos (ang.k)/Verslo derybos,
Kokybės vadyba/Startuolių kūrimas, Verslo rizikos
valdymas/Strateginis valdymas.
Bendriesiems koleginiams dalykams skirta 16 kreditų. 12
kreditų sudaro laisvai pasirenkamieji studijų dalykai.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos
praktikos realiomis veiklos sąlygomis. Bendra praktikų
apimtis 33 kreditai. Baigiamojo darbo apimtis – 9 kreditai.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Krypties studijų dalykų grupėje turi būti privalomai
pasirenkami 23 kreditai iš tokių alternatyvių studijų dalykų:
Antreprenerystė/Dizaino mąstysena versle, Socialinio turinio
ir medijų valdymas/Elektroninė rinkodara, Tarptautinė
prekyba /E. Prekyba, Verslo derybos (ang.k)/Verslo derybos,
Kokybės vadyba/Startuolių kūrimas, Verslo rizikos
valdymas/Strateginis valdymas.
Studentų pasirinkimui siūlomi laisvai pasirenkami studijų
dalykai, skirti tarpkryptinėms studijoms arba bendrųjų
kompetencijų ugdymui, ir juos studentas pasirenka iš
kolegijos siūlomų pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Numatyta
pasirenkamųjų studijų dalykų apimtis – 12 kreditų
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Būsimi specialistai galės kurti savo įmonę, dirbti
vadybininkais verslo įmonėse, prekybos pirkimų/pardavimo
arba importo/eksporto vadybininkais, projektų vadybininkais
ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro kvalifikaciniam
laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba
įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus,
turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Gamybos ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Įmonių ir įstaigų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Turizmas ir poilsis Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Renginiai ir pramogos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Turizmo paslaugų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turizmo ir pramogų verslo industrija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Pardavimų ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Statybos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Verslo vadyba ir marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Tarptautinio svetingumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija E. verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Viešbučių ir restoranų verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Kultūrinės veiklos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Organizacijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Verslas ir muitinės veikla Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)