Tvarus verslas ir žaliosios technologijos

SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas

Mokymo įstaigaSMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX130
Įstaigos adresasKalvarijų g. 137 E, LT-08221, Vilnius
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti kritiškai mąstančius ir socialiai atsakingus verslo specialistus, gebančius valdyti įmonės veiklos procesus, įgyvendinti verslo projektus, diegti žaliųjų technologijų sprendinius, siekiant tvarumo bei novatoriškų verslo sprendimų. 1. Gebės integruotai taikyti naujausias ekonomikos, vadybos, rinkodaros ir kitas socialinių mokslų žinias, kuriant verslą ir sprendžiant kompleksinius verslo uždavinius besikeičiančiose aplinkos sąlygose. 2. Gebės taikyti esmines teorijas ir koncepcijas, kuriomis grindžiamas tvaraus verslo ir žaliųjų technologijų valdymas, atliepiant įmonės strateginės verslo plėtros kryptis. 3. Parenkant tinkamus kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, gebės savarankiškai atlikti tyrimus, rinkti, struktūruoti, analizuoti, interpretuoti ir naudoti profesinei veiklai reikalingą informaciją, formuluoti pagrįstas tyrimų išvadas. 4. Plėtojant tvaraus verslo koncepcijas ir skatinant pozityvius verslo pokyčius, gebės planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir valdyti įmonės veiklos procesus, parenkant inovatyvius technologinius sprendinius. 5. Kuriant ekonomiškai tvarią ir atsakingą verslo kultūrą, gebės diegti įmonės veikloje žaliąsias technologijas, užtikrinant įmonės veiklos efektyvumą ir tvarumą. 6. Struktūruojant ir analizuojant įmonės veiklos duomenis, gebės pritraukti verslo finansavimo šaltinius, racionaliai naudoti turimus išteklius, siekiant tvaraus įmonės konkurencingumo. 7. Atliepiant klientų poreikių įgyvendinimą, gebės valdyti prekių ir paslaugų pardavimo procesus, teikti siūlymus dėl naujų prekių ir paslaugų, naudojantis žaliųjų technologijų inovacijomis. 8. Taikant socialiai atsakingo verslo principus ir atliepiant socialines ir aplinkosaugos inovacijas, gebės įgyvendinti ir valdyti verslo projektus, užtikrinant jų įgyvendinimo kokybę. 9. Efektyviai komunikuojant lietuvių ir užsienio kalbomis gebės bendrauti ir bendradarbiauti su savo ir kitų sričių specialistais, klientais, verslo partneriais, atsakingai taikyti teisės aktus vykdant profesinę veiklą. 10. Gebės sistemingai analizuoti bei vertinti profesinę veiklą, žinias ir patirtį, priimti sprendimus, generuoti naujas idėjas, savarankiškai studijuoti ir ugdyti savo profesionalumą, numatant mokymosi visą gyvenimą bei saviraiškos ir saviugdos kryptis. Mokymo ir mokymosi veiklos: Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, atvejo analizė, minčių ir sąvokų žemėlapiai/ koncepcijų žemėlapiai, ekspertų metodas, projektų metodas, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys ir kt. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas, projektinis darbas. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Krypties studijų dalykams skirta 152 kreditai. Studijuojami tokie krypties studijų dalykai: Tvaraus verslo principai, Technologiniai verslo procesai, Atsakingo verslo kultūra/Tvaraus verslo filosofija/Socialinė atsakomybė versle, Verslo duomenų analitika, Tvarioji komunikacija ir etika/Skaitmeninis verslas, Tvarių verslo projektų valdymas, Tvarių prekių ir paslaugų kūrimas, Technologinės inovacijos, Kibernetinis saugumas, Technologijų diegimas ir valdymas, Žaliosios technologijos, Klimato kaita ir aplinkosauga, Klientų patirties valdymas, Tarptautinė teisė, Tvari logistika, Tvarūs finansai. Bendriesiems koleginiams dalykams skirta 16 kreditų. 12 kreditų sudaro laisvai pasirenkamieji studijų dalykai. Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis. Bendra praktikų apimtis 33 kreditai. Baigiamojo darbo apimtis – 9 kreditai. Specializacijos: Nėra Studento pasirinkimai: Krypties studijų dalykų grupėje turi būti privalomai pasirenkami 9 kreditai iš tokių alternatyvių studijų dalykų: Atsakingo verslo kultūra/Tvaraus verslo filosofija/Socialinė atsakomybė versle, Tvarioji komunikacija ir etika/Skaitmeninis verslas. Studentų pasirinkimui siūlomi laisvai pasirenkami studijų dalykai, skirti tarpkryptinėms studijoms arba bendrųjų kompetencijų ugdymui, ir juos studentas pasirenka iš kolegijos siūlomų pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Numatyta pasirenkamųjų studijų dalykų apimtis – 12 kreditų Studijų programos skiriamieji bruožai: Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Būsimi specialistai galės kurti savo įmonę, dirbti vadybininkais verslo įmonėse, diegiančiose technologijas, žaliąsias technologijas, prekybos pirkimų/pardavimo arba importo/eksporto vadybininkais, projektų vadybininkais tvaraus verslo įmonėse ir kt. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai galės tęsti studijas bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Gamybos ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Įmonių ir įstaigų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Turizmas ir poilsis Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Renginiai ir pramogos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Turizmo paslaugų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turizmo ir pramogų verslo industrija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Pardavimų ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Statybos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Verslo vadyba ir marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Tarptautinio svetingumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija E. verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Viešbučių ir restoranų verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Kultūrinės veiklos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Organizacijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Verslas ir muitinės veikla Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)