Programavimas finansinėms technologijoms

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

Mokymo įstaigaViešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisInformacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531BX042
Įstaigos adresasVilnius, Kalvarijų g. 129-401
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Programavimas finansinėms technologijoms programos tikslas – parengti kvalifikuotus finansinių technologijų programavimo specialistus, gebančius analizuoti, kurti, testuoti, diegti, vystyti, atnaujinti ir valdyti saugias programų sistemas, skirtas įvairioms finansinių technologijų ir kitų sričių aktualioms profesinės veiklos
problemoms spręsti bei gebančius konkuruoti sparčiai besikeičiančių finansinių technologijų produktų ir paslaugų rinkoje.
Studijų rezultatai:
Bendrosios ir dalykinės kompetencijos atsispindi ketinamoje vykdyti studijų programos sandaroje, studijų rezultatuose ir apima gebėjimus: profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su specialistų auditorijomis; dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių; savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo; savarankiškai ir atsakingai dirbti, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę; demonstruoti kūrybingumą, sprendžiant su programavimu ir finansinėmis technologijomis susijusius praktinės veiklos uždavinius ir problemas; taikyti programų sistemų gyvavimo ciklo modelius, kūrimo, priežiūros ir projektų valdymo metodus, standartus, kūrimo aplinkas ir priemones, programavimo paradigmas ir algoritmus finansinių technologijų kūrimo ir vystymo projektuose, pasirenkant tinkamas kūrimo ir priežiūros priemones atitinkamuose gyvavimo ciklo etapuose; modeliuoti funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus programų sistemų, susijusių su finansinėmis technologijomis, produktui ar paslaugai remiantis dalykinės srities analize; projektuoti finansinėms technologijoms skirtos programų sistemos architektūrą, komponentus, naudotojo sąsają ir testavimo procesą pagal programų sistemai keliamus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; parengti specifikaciją, projektą ir kitą dokumentaciją, reikalingą finansinių technologijų srities programų sistemų produktui ar paslaugai sukurti, įdiegti, plėtoti, naudoti ir administruoti; įgyvendinti finansinių technologijų srities programų sistemų produktą ar paslaugą pagal iškeltus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; testuoti ir vertinti finansinių
technologijų srities programų sistemos, atskirų jos komponentų ir naudotojo sąsajos kokybę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiant skatinti studentus būti aktyviais studijų proceso dalyviais, Programų sistemų krypties Programavimas finansinėms technologijoms studijų programoje bus taikomi įvairūs studentų mokymo(si) metodai, orientuoti į studentą, įgalinantys pasiekti studijų rezultatus, suteikiantys ne tik žinias, bet ir – kas svarbiausia ilgalaikėje perspektyvoje – lavinantys mokymosi įgūdžius ir parengiantys studentus savarankiškai profesinei veiklai.
Studijų metu bus naudojamos šios mokymo ir mokymosi veiklos: probleminis dėstymas, atvejo analizė, projektinis darbas, individuali užduotis, darbas mažose grupėse, įtraukianti paskaita, demonstravimas, programavimas poromis, algoritmų vizualizavimas, vaizdo paskaitų peržiūra, savitikros testai ir kt. Mokymo(si) metodai – probleminis dėstymas, projektinis darbas, atvejo analizė – lavins analitinius bei problemų sprendimo gebėjimus, skatins mokytis iš realios situacijos, analizuojant sprendimų priėmimo pagrįstumą. Šiuos praktinius įgūdžius ir žinias studentai vėliau galės taikyti sprendžiant veiklos užduotis konkrečioje darbo vietoje. Komandinis darbas ir projektiniai darbai padės suprasti komandinės ir individualios atsakomybės derinimo svarbą, suteiks bendradarbiavimo vertę, mokys tarpusavio pagalbos, pasitikėjimo. Individuali užduotis bei savitikros testai leis studentui įvertinti savo asmenines žinias ir gebėjimus situacijos/problemos sprendimui, skatins pasitikėjimą savimi. Darbas mažose grupėse, įtraukianti paskaita, diskusijos – lavins studentų bendravimo įgūdžius, skatins būti aktyviais studijų dalyviais, reikšti savo mintis. Vaizdo paskaitų peržiūra – tai vizualizuota atvejo/konkrečios dalyko
temos analizė, kuri skatins studentų žingeidumą, diskusijas, analitinius įgūdžius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimo sistemą sudaro kolegialus ir kaupiamasis vertinimas. Kolegialus vertinimas bus taikomas siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, suteikti galimybę lavinti bendravimo įgūdžius. Kolegialus vertinimas Programavimas ir finansinės technologijos studijų programoje bus taikomas rengiamų projektų, baigiamųjų darbų gynimui. Kolegialaus vertinimo metu studentus egzaminuos arba projektų gynime dalyvaus suburta dėstytojų arba dėstytojų ir socialinių partnerių atstovų grupė.
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą visą studijų laikotarpį, gebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, išvengti plagijavimo atvejų Programavimas ir finansinės technologijos studijų programoje taikomas ir kaupiamasis vertinimas. Kaupiamasis vertinimas leis dėstytojui ugdymo proceso metu surinkti daugiau informacijos apie studentų padarytą pažangą, matuoti ją taikant įvairius vertinimo metodus. Egzaminas sudarys tik vieną kaupiamojo vertinimo segmentą. Kiti, dėstytojo nuožiūra parenkami vertinimai bus atliekami už įvairius rašto (pvz., projektinį ar savarankišką darbą) ir kitus praktinius darbus, rodančius studentų mokymosi metu įgytas akademines žinias, praktinius ir profesinius įgūdžius.
Vertinimui taikoma dešimties balų skalė, o vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Kaupiamojo balo struktūra
pateikiama kiekvieno dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų: Psichologija, Teisės pagrindai, Specialybės užsienio (anglų) kalba, Dalykinė kalba ir rašytinė komunikacija.
Studijų krypties dalykai – 142 kreditai: Informacinių technologijų taikymai ir kompiuterių architektūra, Taikomoji matematika, Procedūrinis programavimas, Objektinis programavimas, Internetinės technologijos, Informacinių sistemų projektavimas, IT projektų valdymas, Duomenų bazės ir jų valdymo sistemos, Kibernetinis saugumas ir teisinis reguliavimas, Tarpbankinės paslaugos, Blokų grandinių technologijos, Programavimas išmaniems įrenginiams, Programavimas Java kalba, Dirbtinis intelektas ir jo taikymai, Debesų kompiuterija ir finansinės technologijos ir kt.
Praktikos – 30 kreditų: gamybinė-profesinė praktika (18 kr.), baigiamoji praktika (12 kr.).
Baigiamasis darbas – 9 kreditai. Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Programavimas ir finansinės technologijos studijų programoje studijos studentams bus individualizuojamos per laisvai pasirenkamus studijų dalykus. Studentas bus laisvas rinktis bet kuriuos su jo tvarkaraščiu nesikertančius laisvai pasirenkamus dalykus nepriklausomai nuo studijų programos ar studijų formos. Taip aktyviems studentams bus sudarytos palankios sąlygos formuotis tas kompetencijas, kurios yra studentui aktualios ir svarbios pagal asmeninius mokymosi tikslus. Nuolatinės studijų formos studentams bus siūloma prisijungti prie ištęstinės studijų programos dalykų. Tokio modelio taikymo privalumas, kad aktyvių studentų studijos neapsiribos viena kryptimi, bet sudarius palankias sąlygas bus plečiamos. Šio sprendimo tikslas - aktyvių ir talentingų studentų saviraiškos skatinimas, studijų individualizavimo ir patrauklumo stiprinimas. Studentų pasirinkimui bus siūlomas ir platus užsienio kalbų spektras, tarp kurių galima įvardinti prancūzų, vokiečių, rusų, švedų ir kitas kalbas. Tokiu būdu bus sudaroma galimybė studentams, kurie gimnazijose mokėsi prancūzų, vokiečių ar kt. kalbų, tobulinti išmoktas užsienio kalbas. Studentai savarankiškai galės rinktis projektinių darbų temas, savarankiškai formuos projektinio darbo grupes, sudarydami komandas ir su kitose Kolegijos studijų programose studijuojančiais studentais. Taipogi, savarankiškai rinksis baigiamojo darbo vadovą, ir konsultuodamiesi su juo
galės rinktis baigiamojo darbo temą, sudaryti studijų ir tyrimų programą, planuoti ir atlikti tyrimus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Aukštą pridėtinę vertę verslui ir visuomenei kurianti programa.
Studijų rezultatams pasiekti VVK dėstytojai taiko įvairius mokymosi metodus: projektinis darbas, probleminis dėstymas, atvejo analizė ir kt.
Pagrindinės projektinio mokymo metodo savybės:
• visos pastangos ir priemonės mokymo procese yra nukreiptos studentų iniciatyvai skatinti;
• įgyvendinant projektą nuolat vykdomas studentų mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas, taip pat grįžtamojo ryšio palaikymas;
• vienu metu ugdomos skirtingos kompetencijos ir gebėjimai;
• sudaromos prielaidos studentų aktyviam įsitraukimui į mokymosi procesą, ugdoma asmeninė ir komandinė atsakomybė;
• skatinamas skirtingų studijų dalykų integruotumas ir jų kryptingas taikymas sprendžiant konkrečias problemas. Išskirtinai daug dėmesio skiriama projekto užduoties, tikslų ir uždavinių formulavimui.
• projektai vykdomi laikantis ir mokant komandinio darbo principų.
Skatinama studentų motyvacija domėtis realiomis problemomis ir ugdytis verslumo ir kitas bendrąsias kompetencijas rengiant susitikimus su VVK kviestiniais lektoriais, verslininkais. Studentai ruošiasi tokioms paskaitoms nagrinėdami dalykų temas ir ruošdami klausimus svečiams, o vėliau tęsia
diskusijas virtualiuose forumuose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programavimas ir finansinės technologijos studijų programa parengta informacijos sistemų kryptyje ir orientuota į finansinių technologijų rinką. Vertinant įsidarbinimo galimybes Lietuvos mastu vidutinės įsidarbinimo galimybės prognozuojamos šiems IT sektoriaus specialistams: programinės įrangos kūrėjams, sistemų analitikams ir taikomųjų programų kūrėjams. Skaitmeninė transformacija keičia finansų ir verslo sektorių pobūdį. Daugelis verslo sektorių, tokie kaip bankai, mažmeninė prekyba, nekilnojamas turtas, viešbučiai ir kt. tampa vis labiau skaitmenizuoti. Studijų
programos absolventas galės sėkmingai įsidarbinti ir kitų verslo sektorių įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Vilniaus verslo kolegijos informacijos sistemų studijų krypties absolventai, įgiję informatikos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti
studijas Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose, tos pačios krypties magistrantūros studijose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose