Grafinių komunikacijų dizainas

Vilniaus dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus dizaino kolegija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisMenai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531PX004
Įstaigos adresasVilnius, Akmenų g. 3
Vilniaus dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas — parengti aukštos
kvalifikacijos grafinių komunikacijų
dizaino specialistą, išmanantį jo
profesinei veiklai reikalingus vizualinės
raiškos įrankius ir principus, paremtus
dailės bei dizaino istorine raida,
šiuolaikinėmis vizualinės kalbos ir meno
tendencijomis bei technologinėmis
naujovėmis, besinaudojantį
kompiuterinės grafikos programomis,
vizualinio identiteto visumos formavimo
reikalavimais ir kitais vizualinės raiškos
įgūdžiais, atsižvelgiantį į šiuolaikines
inovacijas ir galimus ateities scenarijus
bei: gebantį rinkti, apibendrinti ir
pritaikyti duomenis reikalingus
komunikacinio produkto kūrimui; gebantį
įgalinti dizainą kaip įrankį, formuluojant
ir sprendžiant vizualiosios komunikacijos
klausimus; gebantį kurti kokybiškus
grafinių komunikacijų dizaino objektus,
inicijuoti ir įgyvendinti kūrybinius
grafinio dizaino projektus.
Studijų rezultatai:
A1. Išmano vizualinės raiškos principus ir
būdus, vizualinės komunikacijos
strategijas, dizaino metodus, turi geras
technologines žinias.Turimas žinias geba
kūrybiškai ir praktiškai pritaikyti kuriant
konkrečius grafinių komunikacijų dizaino
objektus, realizuojat kūrybines idėjas bei
kūrybinius ir komunikacinius grafinio
dizaino projektus.
A2.Išmano dailės ir dizaino raidos
kontekstus, koncepcijas, sąvokas,
procesus, inovacijas ir tendencijas, yra
susipažinęs su meno filosofijos ir
psichologijos pagrindais. Geba tai
tikslingai bei kūrybiškai pritaikyti savo
kūrybinėje praktikinėje veikloje
bendradarbiaujant su kitų sričių atstovais
bei kūrėjais.
A3. Turi žinių apie intelektinės
nuosavybės, autorių teisių apsaugą, verslo
vadybą. Geba žinias taikyti profesinėje
veikloje, dirbamas tarpdisciplininiuose
projektuose bei bendradarbiaudamas su
verslo atstovais ar partneriais.
B 1. Geba atpažinti, lyginti ir kritiškai
vertinti grafinio dizaino reiškinius bei
tendencijas, daryti išvadas, formuluoti ir
formuoti jomis pagrįstus kūrybinius
sprendimus.
B 2. Geba rinkti, lyginti, analizuoti ir
sisteminti kūrybiniam grafinio dizaino
projektui įgyvendinti reikalingą dizaino,
inovacijų, technologijų, psichologijos sritis
apimančią informaciją. Surinktą bei
susistemintą informaciją geba panaudoti
dizaino procese. Naudoja dizainą, kaip
įrankį, formuluojant ir sprendžiant
vizualinės komunikacijos klausimus.
C 1.Pasitelkdamas žinias apie dizaino
raidos kontekstus, koncepcijas, dizaino
inovacijas ir tendencijas, technologijas,
vizualinės raiškos priemones ir būdus bei
praktinius technologijų, kompiuterinių
programų valdymo, piešimo, kompozicijos
įgūdžius, geba kurti grafinio dizaino
objektus, bei juos integruoti
tarpdisciplininėje, tarpdalykinėje
aplinkoje.
C 2. Naudodamas vizualinės
komunikacijos strategijas, metodus,
pasitelkdamas informacines skaitmenines
technologijas bei naujai atsirandančias
medijas, geba inicijuoti/pasiūlyti
inovatyvius, naujausiomis tendencijomis
grįstus, dizaino spendimus, formuoti ir
formuluoti vizualinės komunikacijos
strategijas ar vizualinės komunikacijos
pasiūlymus.
C3.Pasitelkdamas žinias ir įgūdžius geba
inicijuoti, nuosekliai planuoti ir
įgyvendinti kūrybinius ir komunikacinius
grafinio dizaino projektus, supranta
projektų įgyvendinimo etapus, moka
valdyti projektų kūrybinius ir vadybinius
procesus.
D1. Geba argumentuotai komunikuoti
dizaino idėjas ir projektus, aiškiai perteikti
sumanymus, turimas žinias, pristatyti savo
sukurtus projektus kolegoms, verslo
partneriams, klientams. Geba bendrauti ir
bendradarbiauti multikultūriniame
kontekste.
D2. Vadovaudamasis profesine etika, savo
atsakomybe bei pilietiškumu, imsis
atsakomybės už savo ir savo komandos
profesinės veiklos kokybę. Geba dirbti
komandoje ir individualiai.
E 1. Pasitelkdamas įgytas žinias ir
įgūdžius, geba reflektuoti, profesionaliai
planuoti savo veiklą, integruotis į
profesinę dizaino bendruomenę bei
toliau tobulėti ir mokytis, supranta
mokymosi visą gyvenimą svarbą.
E 2. Suvokia grafinių komunikacijų
dizaino objektą ir įgyvendintus projektus
kaip bendros vizualinės kultūros dalį, geba
motyvuotai ir atsakingai įvertinti
profesinių rezultatų poveikį ekonominei,
kultūrinei raidai bei visuomenei. Geba
sėkmingai veikti bendradarbiaujant
dizainui ir verslui, supranta grafinių
komunikacijų dizainą, kaip galimą verslo
nišą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatais grindžiamos Grafinių
komunikacijų dizaino studijų programos
mokymo ir mokymosi veiklos yra
orientuotos į studento saviraišką,
savarankišką mokymą ir mokymąsi visą
gyvenimą. Studijų procese diegiami
inovatyvūs studijų organizavimo ir
veiklos metodai. Studijų procesas
realizuojamas derinant įvairias mokymo
ir mokymosi formas (paskaitos,
seminarai, praktiniai užsiėmimai,
projektinis darbas, demonstravimas,
diskusijos, komandinis darbas,
individualus darbas, savarankiškas
darbas, pristatomasis pokalbis,
situacijos analizė, dokumentų, analogų,
literatūros šaltinių analizė,
refleksija).Studijos yra orientuojamos į
bendravimo ir bendradarbiavimo,
savarankiškos praktinės veiklos,
komandinio darbo, kritinio ir kūrybinio
mąstymo skatinimo diegimą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tikrinamieji testai, egzaminas,
diferencijuota įskaita, tarpinė peržiūra,
galutinė peržiūra ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Įvadas į meno istoriją; Dizaino metodai
ir vizualinė komunikacija; Kompozicija
ir spalvotyra; Kompiuterinė grafika;
Kompiuterinė grafika; Piešimas;
Tipografikos įvadas; Specialybinė
užsienio kalba; Dizaino istorija;
Mokomoji kūrybinė praktika; Projektų
pristatymo pagrindai; Fotografija ir
audiovizualiniai pagrindai; Iliustracija;
Pakuotės dizainas; Spaudos
technologijos ir leidinių
dizainas;Tipografika ir šriftas;
Ženklodara ir firminis stilius;
Interaktyvi grafika; Verslo vadybos
pagrindai; Vizualinė komunikacija;
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika;
Tarpkultūrinė komunikacija/Verslumo
pagrindai; Intelektinės nuosavybės
teisė; Leidinių dizainas;Elektroninė
leidyba;Žaidybinimas ir žaidimų
dizainas; Meno filosofija/Kūrėjo
psichologija; Reklamos teorija ir
praktika; Kūrybinių darbų aplanko
(portfolio) rengimas ir karjeros
planavimas;Akademinio rašymo
praktika; Individualių studijų praktika;
Priediplominė praktika; Baigiamasis
darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti
pasirenkamuosius dalykus. Taip pat
studentai gali laisvai rinktis praktikų
atlikimo vietas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai baigę Grafinių
komunikacijų dizaino studijų programą
ir įgijęs menų profesinio bakalauro
laipsnį turi gebėjimus taikyti įgytas
žinias ir įgūdžius savo individualioje
kūrybinėje - praktinėje, projektinėje
veikloje bei gali teikti įvairias grafinio
dizaino paslaugas leidyboje, grafinio
dizaino studijose, kūrybinėse reklamos
agentūrose, dizaino ir reklamos
studijose bei kitose panašiose veiklos
srityse. Vykdyti individualią veiklą, bei
profesionaliai dalyvauti dizaino
konkursuose ir parodose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai baigę Grafinių
komunikacijų dizaino studijų programą
ir įgijęs menų profesinio bakalauro
laipsnį turi galimybę siekti magistro
laipsnio Lietuvos ir užsienio
universitetuose.
Programos aprašymo santraukos
parengimo ir atnaujinimo datos:
parengta 2014 m. rugpjūčio 1 d.;
atnaujinta 2018 m. vasario 28 d.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus dizaino kolegija Grafinių komunikacijų dizainas Menai Menai (plačiosios programos) Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)