Taikomoji fotografija

Vilniaus dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus dizaino kolegija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisAudiovizualiniai ir medijų menai
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531PX006
Įstaigos adresasVilnius, Akmenų g. 3
Vilniaus dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – parengti
kvalifikuotus taikomosios fotografijos
specialistus, turinčius profesionalių
taikomosios fotografijos žinių ir
gebančius:turimas žinias ir įgūdžius
kūrybiškai taikyti profesinėje
veikloje;prisitaikyti prie sparčiai
kintančių skaitmeninių technologijų
kaitos;teikti profesionalias taikomosios
fotografijos paslaugas Lietuvos ir
užsienio fotostudijose, reklamos
agentūrose, spaudos ir elektroninėje
žiniasklaidoje; televizijos, kino ir kitose
audiovizualinės kūrybos industrijose,
projektinėje meninėje veikloje, dirbti
savarankiškai vykdant individualią
veiklą.
Studijų rezultatai:
A1. Išmano meno ir fotografijos
istorinės raidos kontekstus, sąvokas ir
šiuolaikines tendencijas, suvokia
inovacijų naudojimo svarbą, žino
skirtingų fotografijos žanrų kūrimo
metodikas, geba jas taikyti fotografinio
ir kitų medijų turinio kūrime.
A2. Supranta vizualinės komunikacijos
svarbą šiuolaikinės rinkos sąlygomis,
žino savireklamos metodus ir jų
taikymo būdus, suvokia etiško elgesio
medijose principus ir svarbą, įgyja
žinias apie intelektinės nuosavybės
teisę, projektų vadybą, reklamos teorijos
ir praktikos principus ir sąvokas, išmano
rinkos tyrimų bei projektų ruošimo
metodus. Įgytas žinias geba taikyti
profesinėje veikloje.
A3.Turi specialių žinių apie analoginės
ir skaitmeninės fotografijos techniką ir
procesus, bei jų pritaikomumą, išmano
kompozicinės raiškos būdus ir
priemones, žino apie spartų
skaitmeninių technologijų kitimą ir
moka prisitaikyti prie naujų tendencijų.
Turimas žinias geba taikyti, kuriant
fotografinį ir/ar audiovizualinį produktą.
B1. Geba atlikti kūrybinį tyrimą
fotografijos srityje, moka surinkti ir
susisteminti duomenis, geba išanalizuoti
ir apibendrinti surinktą informaciją bei
padaryti argumentuotas išvadas, tuo
remiantis, pagrįsti atliekamus
fotografinius ir video projektus.
B2. Geba pasirinkti tikslingus analogus
ir inspiracijos šaltinius, atitinkančius
tendencijas ir padėsiančius priimti
inovacinius sprendimus profesinėje
veikloje.
C1. Išmanydami skirtingų fotografijos
žanrų kūrimo metodikas, naudodami
analoginės ir skaitmeninės fotografijos
techniką, tikslingai pasirinkdami
fotografinę optiką bei apšvietimo
techniką, geba kurti kokybišką
fotografinį ir kitų medijų turinį.
Naudodamiesi fotografijų redagavimo
žiniomis, geba kokybiškai dirbti su
fotografijų redagavimo, bei video
montažo programomis, geba kokybiškai
pateikti fotografinį turinį poligrafinei
bei skaitmeninei spaudai.
C2.Išmanydami kūrybinio projekto
įgyvendinimo etapus, geba sukurti ir
generuoti kūrybinę projekto idėją ir
profesionaliai išpildyti fotografinį turinį.
C3. Atsižvelgdami į skirtingų
fotografinių žanrų ypatumus, geba
prasmingai pasirinkti naujausius
technologinius sprendimus, reikiamą
mediją. Geba suburti žmogiškuosius
išteklius, organizuoti komandinį ir
asmeninį darbą fotosesijų metu.
D1. Geba kritiškai mąstyti,
profesionaliai spręsti iškilusias
problemas. Geba tarpkultūriniame
kontekste komunikuoti su užsakovais,
kolegomis, auditorija bei formuluoti ir
išsamiai pristatyti idėjos, projekto
koncepciją.
D2. Geba organizuoti darbo procesą,
planuodami savo ir visos komandos
veiklą, pasirinkti specialistus, bendram
kūrybiniam projektui vykdyti ir
prisiimti atsakomybę už komandos
veiklos kokybę. Orientuojasi
šiandieninės rinkos sąlygose ir
poreikiuose. Geba tikslingai pasirinkti
vizualines raiškos priemones,
vadovautis intelektinės nuosavybės,
autorių teisių normomis bei profesine
etika.
E1. Išsiugdo savivertės kriterijus,
kritišką mąstymą, kūrėjo atsakomybę ir
gebėjimą toliau savarankiškai mokytis.
Atsakingai vertina savo kūrybos
rezultatus, suvokia atsakomybę
viešojoje erdvėje platindami savo
kūrybą, bei fotografinio turinio poveikį
visuomenei, kultūrinei bei ekonominei
aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatais grindžiamos
Taikomosios fotografijos studijų
programos mokymo ir mokymosi
veiklos yra orientuotos į studento
saviraišką, savarankišką mokymą ir
mokymąsi visą gyvenimą. Studijų
procese diegiami inovatyvūs studijų
organizavimo ir veiklos metodai.
Studijų procesas realizuojamas derinant
įvairias mokymo ir mokymosi formas
(paskaitos, seminarai, praktiniai
užsiėmimai, projektinis darbas,
demonstravimas, diskusijos, komandinis
darbas, individualus darbas,
savarankiškas darbas, pristatomasis
pokalbis, situacijos analizė, dokumentų,
analogų, literatūros šaltinių analizė,
refleksija).Studijos yra orientuojamos į
bendravimo ir bendradarbiavimo,
savarankiškos praktinės veiklos,
komandinio darbo, kritinio ir kūrybinio
mąstymo skatinimo diegimą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tikrinamieji testai, egzaminas,
diferencijuota įskaita, tarpinė peržiūra,
galutinė peržiūra ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Įvadas į meno istoriją; Specialybinė
užsienio kalba; Kompozicijos ir
spalvotyros pagrindai; Apšvietimas
fotografijoje; Fotografijos technika,
procesai ir teorija; Skaitmeninės
technologijos ir raiška; Piešimas;
Projektų pristatymo pagrindai;
Fotografijos istoriją; Portretinė
fotografija; Reportažinė fotografija;
Vizualinė komunikacija; Fotografijų
redagavimas; Mokomoji kūrybinė
praktika; Reklamos teorija ir praktika;
Reklaminė fotografija; Audiovizualinė
raiška; Verslo vadybos pagrindai;
Grafinis dizainas; Architektūros
fotografija; Mados fotografija;
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika;
Intelektinės nuosavybės teisė; Verslumo
pagrindai/Tarpkultūrinė komunikacija;
Meno filosofija/ Kūrėjo psichologija;
Medijų etika; Fotografijos projektų
vadyba; Medijų dizainas; Kūrybinis
projektas; Savireklama ir viešieji ryšiai;
Akademinis rašymas; Individualių
studijų praktika; Priešdiplominė
praktika; Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti
pasirenkamuosius dalykus. Taip pat
studentai gali laisvai rinktis praktikų
atlikimo vietas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai baigę Taikomosios
fotografijos studijų programą ir įgijęs
menų profesinio bakalauro laipsnį turi
gebėjimus taikyti įgytas žinias ir
įgūdžius savo individualioje kūrybinėje
- praktinėje, projektinėje veikloje bei
gali teikti įvairias fotografavimo bei
video kūrimo paslaugas Lietuvos ir
užsienio fotostudijose, reklamos
agentūrose, spaudos ir elektroninėje
žiniasklaidoje; televizijos, kino ir kitose
audiovizualinės kūrybos industrijose.
Vykdyti individualią veiklą, bei
profesionaliai pristatyti savo kūrybą,
dalyvaujant dizaino konkursuose ir
parodose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai baigę Taikomosios
fotografijos studijų programą ir įgijęs
menų profesinio bakalauro laipsnį turi
galimybę siekti magistro laipsnio
Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos
parengimo ir atnaujinimo datos: 2018
m. vasario 28 d.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Fotografija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Video kūryba ir medijos Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Taikomoji fotografija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Fotografijos technologija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 3 (metais)