Informacijos sistemos

Vilniaus kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus kolegija
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisInformacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6531BX027
Įstaigos adresasVilnius, Saltoniškių g. 58-1
Vilniaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotus informacijos sistemų projektavimo, saugos, IT paslaugų valdymo specialistus, sugebančius užtikrinti organizacijų informacijos sistemų saugų funkcionavimą, priežiūrą bei palaikymą, atlikti sisteminę organizacijų veiklos analizę, valdyti organizacijos IT paslaugas, siūlyti organizacijų informacijos sistemų modernizavimo sprendimus, siekiant užtikrinti efektyvią organizacijų veiklą, parengti informacijos sistemų kūrimo, plėtojimo, modernizavimo, auditavimo projektus ir vadovauti juos įgyvendinant
Studijų rezultatai:
1.1 Taikyti šiuolaikines informacijos paieškos ir atrankos, pagal suformuluotas užklausas, sistemas.
1.2 Atlikti skirtingų informacijos šaltinių analizę konkrečiu aspektu, įvertinti jos patikimumą, etiškai cituoti.
2.1 Gebėti savarankiškai, disciplinuotai studijuoti, tobulinti savo žinias, kelti kvalifikaciją.
2.2 Įvertinti ir prisitaikyti prie veikos, technologinių pokyčių.
2.3 Gebėti planuoti darbus ir užtikrinti jų įgyvendinimą.
3.1 Derinti savo ir kitų darbo grupės narių veiklą, siekiant bendro veiklos tikslo.
3.2 Bendrauti valstybine bei užsienio kalbomis, dirbti daugiakultūrėje aplinkoje.
3.3 Logiškai mąstyti, priimti argumentuotus sprendimus.
4.1 Žinoti informatikos pagrindines sąvokas, principus, kompiuterinių sistemų klasifikaciją, teorines prielaidas, susijusias su informacijos sistemomis.
4.2 Žinoti operacinių sistemų paskirties, veikimo, saugaus eksploatavimo principus.
4.3. Žinoti duomenų struktūrų ir algoritmų naudojimo principus, naudoti kuriant programinius sprendimus.
4.4 Analizuoti organizacijos dalykinės veiklos sritį ir parengti informacijos sistemos techninę specifikaciją, ekonomiškai ją pagrįsti.
4.5 Projektuoti, realizuoti ir testuoti atitinkamoje programinėje aplinkoje programų struktūras, žmogaus ir kompiuterio sąveiką, atitinkančią IS reikalavimus.
4.6 Žinoti IT projektų valdymo principus ir gebėti juos taikyti.
4.7 Valdyti organizacijos informacijos sistemų diegimą, testavimą ir eksploatavimą.
4.8 Valdyti įmonės įvaizdžio, internetinių paslaugų pateikimą pasauliniame žiniatinklyje.
5.1 Žinoti duomenų modeliavimo, duomenų bazių ir jų valdymo principus.
5.2 Projektuoti, kurti ir eksploatuoti organizacijos duomenų bazes.
5.3 Planuoti, administruoti duomenų bazių diegimą ir eksploatavimą.
6.1 Žinoti bendrus informacinių sistemų saugos užtikrinimo principus ir lygius. (specializacija – Informacijos sauga)
6.2 Žinoti operacinių sistemų ir kompiuterinių tinklų saugos principus, užtikrinti jų įgyvendinimą. (specializacija – Informacijos sauga)
6.3 Vykdyti informacijos sistemų saugos stebėseną, analizuoti galimas saugos grėsmes, parinkti reikalingas saugos priemones pagal grėsmes. (specializacija – Informacijos sauga)
7.1 Žinoti ir taikyti IT paslaugų valdymo principus, procesinio valdymo paradigmą remiantis ITIL. (specializacija – IT paslaugų valdymas)
7.2 Žinoti veiklos procesų modeliavimo principus, projektuoti ir analizuoti veiklos procesus.
7.3 Parinkti, įdiegti, integruoti ir eksploatuoti IT paslaugų tarnybų bei kitas verslo valdymo sistemas. (specializacija – IT paslaugų valdymas)

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, praktikumai, praktikos, savarankiškos studijos
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, savarankiškas darbas, kursinis darbas, baigiamasis darbas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba (anglų k.), Specialybės kalba, Matematika, Vadyba, Specialybės užsienio kalba (anglų k.), Filosofija / Sociologija, Aplinkos ir žmonių sauga.
Privalomi studijų krypties dalykai:
Informatikos įvadas, Operacinės sistemos, Kompiuterių architektūra ir tinklai, Algoritmai ir duomenų struktūros, Diskrečioji matematika, Kompiuterinė grafika, Objektinis programavimas, Duomenų bazių projektavimas, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Duomenų tyryba.
Specialybės dalykai:
Informacijos valdymo pagrindai, Informacijos sistemos ir jų sauga, Informacijos sistemų projektavimas ir integravimas, Duomenų bazės ir sistemos, Internetinės technologijos, Projektų valdymas, Informacijos sistemų testavimas.
Specializacijos dalykai (Informacijos sauga):
IT paslaugų valdymas, Informacinių sistemų sauga, Incidentai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos, Informacinių sistemų auditas, Informacinės saugos vadyba ir rizikų valdymas, Baigiamasis darbas.
Specializacijos dalykai (IT paslaugų valdymas):
IT paslaugų valdymas, Veiklos procesų modeliavimas, Verslo valdymo sistemos, Elektroninis marketingas, IT paslaugų tarnybos, Baigiamasis darbas.
Praktikos:
Informacinės veiklos praktika, Žmogaus-kompiuterio sąveikos praktika, Duomenų bazių ir programavimo praktika, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Informacijos sauga
IT paslaugų valdymas
Studento pasirinkimai:
Studentas pasirenka specializaciją ir turi galimybę pasirinkti 3 laisvai pasirenkamus dalykus po 3 kr.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota į informacinių sistemų projektuotojo, IT saugos specialisto, IT konsultanto, paslaugų tarnybos darbuotojo pozicijas ir reikalingų gebėjimų ugdymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Informacijos sistemų Informacijos saugos specialistas gebės ne tik suprojektuoti saugią įmonės informacijos sistemą, bet ir pritaikyti egzistuojančias informacijos sistemas organizacijų poreikiams, atlikti jų auditą, įdiegti ir palaikyti informacijos saugos incidentų tyrimo ir užkardymo priemones, ir, esant reikalui, konsultavimą saugos klausimais.
Informacijos sistemų IT paslaugų valdymo specialistas gebės projektuoti, analizuoti, parinkti ir įdiegti IT paslaugų valdymo sistemas, užtikrinant jų atitikimą organizacijos teikiamoms ir palaikomoms IT paslaugoms, konsultuoti klientus teikiamų IT paslaugų klausimais, vykdyti veiklą remiantis ITIL procesinio valdymo gerąja praktika.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose