Pataisos pareigūno modulinė profesinio mokymo programa

Lietuvos kalėjimų tarnyba

Mokymo įstaigaLietuvos kalėjimų tarnyba
Studijų krypties grupėSaugos paslaugos
Studijų kryptisAsmens ir turto apsauga
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmė Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Programos kodasM44103204
Įstaigos adresas
Lietuvos kalėjimų tarnyba

Programos aprašymas

Pataisos pareigūno programos tikslas yra paruošti pataisos pareigūną taip, kad jis dirbtų vadovaujantis pareigūnų etikos principais ir laikantis profesinio elgesio standartų, užtikrintų laisvės atėmimo vietose laikomų suimtųjų ar nuteistųjų apsaugą ir nuolatinę priežiūrą bei jų elgesio kontrolę, vykdytų tiesiogines pareigas stacionariuose bei mobiliuosiuose postuose, išmanytų specialiųjų priemonių ir šaunamųjų ginklų panaudojimo tikslą, pagrindus bei tvarką, prireikus gebėtų šias priemones tinkamai panaudoti, įgyvendintų kitus įstaigai keliamus uždavinius ir funkcijas, vadovaujantis bausmių vykdymą bei suėmimo vykdymą reglamentuojančiais įstatymais, įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais ir pataisos pareigūnų pareigybių aprašymais. Sėkmingą pataisos pareigūno darbą lems tinkamas specialusis (profesinis) ir fizinis pasirengimas, žinios ir praktiniai įgūdžiai, siekimas tobulinti profesinę veiklą bei pareigūnui būtinos savybės: pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, įstatymams bei valstybei, moralės normų ir socialinių vertybių suvokimas bei jų laikymasis, gebėjimas spręsti konfliktus, bendrauti ir bendradarbiauti. Būsimieji pataisos pareigūnai teorinio mokymo metu bus mokomi: laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros tvarkos ir ypatybių, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo taisyklių, teisės pažeidimų prevencijos užtikrinimo metodų, konvojuojamųjų ir jų daiktų kratų bei apžiūrų atlikimo tvarkos, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos mechanizmų, žmogaus teisių ir laisvių sampratos ir turinio, šaunamojo ginklo panaudojimo teisinių pagrindų, socialinio darbo su suimtaisiais ir nuteistaisiais organizavimo ir vykdymo. Praktinių užsiėmimų metu mokomi: rengti tarnybinius dokumentus pagal dokumentų rengimo reikalavimus, naudoti apsaugos inžinerines-technines priemones, naudoti įtikinimo ir prievartos priemonės konvojavimo metu, atlikti konvojuojamųjų ir jų daiktų kratą bei apžiūrą ir naudotis techninėmis priemonėmis, suteikti pirmąją medicinos pagalbą bei išmanyti higienos normas, naudoti šaunamąjį ginklą laikantis saugumo ir teisės aktų reikalavimų, nustatyti neblaivumą, apsvaigimą nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, identifikuoti skirtingus nuteistųjų asmenybės tipus ir žinoti jiems būdingą bendravimo elgesį bei konfliktų sprendimo stilių. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Pataisos pareigūno kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – egzaminas ir praktinė dalis. Baigiamojo įvertinimo metu turi būti: 1. Pademonstruotas teisės aktų, reglamentuojančių bausmių vykdymo sistemos veiklą, reikalavimų žinojimas. 2. Pademonstruotos įgytos pataisos pareigūno kvalifikacijai būtinos žinios ir gebėjimai. 3. Parašyta pagal pateiktas rekomendacijas įvado į darbo rinką modulio ataskaita. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo teisės, socialinių mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos kalėjimų tarnyba Pataisos pareigūno modulinė profesinio mokymo programa Saugos paslaugos Asmens ir turto apsauga Grupinio mokymosi - 1 (metais)