Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Balstogės universiteto filialas "Ekonomikos-informatikos fakultetas"

Mokymo įstaigaBalstogės universiteto filialas "Ekonomikos-informatikos fakultetas"
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisMokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 5 (metais)
Kreditai312
Programos kodas6011MX001
Įstaigos adresasVilnius, Naugarduko g. 76
Balstogės universiteto filialas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Aukštos kvalifikacijos darželio, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų švietimas. Absolventas turi žinių, įgūdžių ir socialinių kompetencijų, reikalingų dirbant su vaikais darželyje ir mokykloje, todėl turi pilną kvalifikaciją dirbti mokytoju valstybinėse ir nevalstybinėse pradinėse mokyklose, vaikų darželiuose, ikimokyklinėse klasėse ir kitose darbo su mažu vaiku formose.

Studijų rezultatai:
Žinios, abiturientas žino ir supranta:
1. ugdymo filosofijos ir pedagoginės aksiologijos pagrindus ir geba juos susieti su asmenine, integralia vaiko ar mokinio raida;
2. klasikinės ir šiuolaikinės žmogaus raidos ir auklėjimo teorijas; mokymąsi ir mokymą ar ugdymą bei jų taikymo vertybes, geba jas kritiškai vertinti ir kūrybiškai panaudoti;
3. šiuolaikines tarpdisciplinines vaikystės studijas (Childhood Studies) vaiko gerovės tema;
4. įvairius ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų ar mokinių raidos ir švietimo poreikius, atsirandančius dėl vystymosi vėlavimo, sutrikimų ar pagreitėjimo, taip pat dėl aplinkos veiksnių įtakos ir ugdymo bei švietimo užduočių pritaikymo jiems metodų;
5. sveikatos ir saugos taisykles švietimo, auklėjimo ir globos įstaigose, ypač akcentuojant vaikų darželį ir pradinę mokyklą, pirmosios pagalbos teikimo ir globėjo teisinės atsakomybės taisykles;
6. užduočių atlikimo metodiką – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo normas, procedūras ir gerąją praktiką;
7. tikslinio ir įvairaus žaidimo panaudojimo svarbą ir galimybes vaikų auklėjimo ir ugdymo procese;
8. pedagoginių naujovių vaidmenį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, įkvepiančių planuoti ir organizuoti savo darbą;
9. socialinių mokslų srities taikomųjų tyrimų metodiką;
10. metodologinius terminus ir prielaidas, taip pat etikos taisykles ir normas ikimokyklinės, mokyklinės ir alternatyviosios pedagogikos srities mokslinių tyrimų projektavimo ir įgyvendinimo srityse;
11. intelektinės nuosavybės ir autorių teisių apsaugos taisykles.
12. inkliuzinio ugdymo problematiką, taip pat inkliuzinio principo įgyvendinimo būdus;
13. dalykines žinias, leidžiančias jas pritaikyti planuojant ikimokyklinio ir pradinio ugdymo veiklą.
14. diagnostinės veiklos projektavimą ir vykdymą atsižvelgiant į vaikų funkcionavimo ypatumus ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje bei įvairius jų švietimo poreikius, įskaitant socialinės paramos sritį ir kokybę;
15. skirtingus vertinimo tipus ir funkcijas;
16. mokytojo ar auklėtojo vaidmenį modeliuojant vaikų ar mokinių nuostatas ir elgesį;
17. socialinio bendravimo procesus ir jų dėsningumą bei sutrikimus;
18. kalbos, klausos ir regos aparatų funkcionavimą ir sutrikimus bei tinkamus jų naudojimo įpročius;
19. pagrindines ugdymo aplinkas, jų specifiką ir jose vykstančius procesus;
20. švietimo sistemos struktūrą ir funkcijas bei alternatyvias ugdymo formas: švietimo, ugdymo ir globos įstaigų pagrindus, tikslus, organizavimą ir funkcionavimą;
21. tarpkultūrinio ugdymo klausimus;
22. vaikų ir asmenų su negalia teises, jų vykdymo ir skatinimo metodus tiek ikimokyklinėje ir mokyklinėje, tiek ne ikimokyklinėje ir užklasinėje aplinkose.
Gebėjimai, abiturientas sugeba:
23. stebėti pedagogines situacijas ir įvykius, juos analizuoti naudojant pedagogines ir psichologines žinias, ir siūlyti problemų sprendimus;
24. atpažinti vaikų ar mokinių poreikius, galimybes ir gabumus, taip pat rengti ir vykdyti pedagoginę veiklą, taip pat planuoti, įgyvendinti ir vertinti personalizuotas ugdymo ir auklėjimo programas;
25. kasdienėje ugdymo praktikoje naudoti įvairius mokymosi ir mokymo aplinkos organizavimo metodus, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko ar mokinio ir grupės specifinius poreikius ir galimybes;
26. parinkti, kurti, išbandyti ir modifikuoti medžiagas, priemones ir metodus, atitinkančius auklėjimo ir ugdymo tikslus;
27. efektyviai panaudoti informacines ir komunikacijos technologijas įgyvendinant didaktines užduotis;
28. funkcionaliai naudoti pasirinktos žinių srities sąvokas;
29. efektyviai panaudoti informaciją, gautą apie vaiką ar mokinį iš specialistų, įskaitant psichologą, logopedą, pedagogą, gydytoją, vaiko ar mokinio tėvus ar globėjus;
30. taisyklingai vartoti lenkų ir užsienio kalbas, rūpintis savo, vaikų ar mokinių kalbos kultūra ir etika;
31. naudotis kalbos aparatu pagal balso skleidimo taisykles;
32. efektyviai dirbti įvairiose kultūrinėse aplinkose ir su vaikais, turinčiais migracijos patirties, įskaitant vaikus, kuriems lenkų kalba yra antroji kalba, naudojant tarpkultūrines ir glotodidaktines kompetencijas;
33. vartoti užsienio kalbą pagal Europos kalbų metmenų sistemos B2+ lygiui nustatytus reikalavimus, įskaitant specialistų terminiją;
34. identifikuoti ir skatinti vaikų ar mokinių interesus bei pagal tai pritaikyti ugdymo metodus ir turinį;
35. ugdyti pagrindines vaikų ar mokinių kompetencijas, ypač kūrybiškumą, kritinę refleksiją ir gebėjimą savarankiškai ir komandoje spręsti problemas;
36. identifikuoti spontanišką vaikų ar mokinių elgesį kaip edukacines ir didaktines situacijas ir jas panaudoti ugdymo procese bei terapinių tikslų įgyvendinime;
37. kurti edukacines ir didaktines situacijas, skatinančias vaikus ar mokinius mokytis ir dirbti su savimi, analizuoti jų efektyvumą ir keisti veiksmus, kad būtų pasiekti pageidaujami auklėjimo ir ugdymo siekiniai;
38. racionaliai ir pagal protinio darbo technikos taisykles valdyti pamokų laiką ir atsakingai organizuoti užklasinį vaiko ar mokinio darbą, gerbiant jų teisę į poilsį;
39. suteikti pirmąją pagalbą.
40. efektyviai vesti ir stebėti, kaip įgyvendinama vaikų ar mokinių komandinė edukacinė veikla, naudojant įvairaus pobūdžio žaidimus;
41. bendradarbiauti su tyrėjų grupių nariais kiekviename mokslinių tyrimų projektavimo ir įgyvendinimo etape;
42. naudoti vertinimo ir grįžtamojo ryšio procesą, siekiant skatinti vaikus ar mokinius jų pačių tobulėjimo darbe;
43. atskirti metodologines mokslinių tyrimų kryptis, formuluoti tyrimo tikslus ir problemas, taikyti tinkamus metodus ir technikas, sudaryti tyrimo priemones, parengti, pateikti ir interpretuoti tyrimo rezultatus, daryti išvadas, nurodyti tolesnių ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo tyrimų kryptis.
Socialinės kompetencijos, abiturientas yra pasirengęs:
44. formuoti tinkamą vaikų ar mokinių elgesį ir požiūrį, įskaitant kultūrą ir meną;
45. kurti santykius, pagrįstus abipusiu pasitikėjimu tarp visų auklėjimo ir ugdymo proceso subjektų, įskaitant vaiko ar mokinio tėvus ar globėjus, ir įtraukti į švietimo efektyvumą skatinančią veiklą;
46. projektuoti ir įgyvendinti aksijologiniam ir vertybinių ugdymo švietimui skirtas veiklas – supažindinti vaikus ar mokinius su vertybių pasauliu;
47. vertinti nuostatas ir turimas esmines kompetencijas.
48. dirbti komandoje, atliekant įvairias funkcijas joje ir bendradarbiaujant su mokytojais, auklėtojais, specialistais, vaikų ar mokinių tėvais ar globėjais ir kitais ikimokyklinio ugdymo įstaigos, mokyklos ir vietos bendruomenės nariais;
49. bendrauti su skirtingos aplinkos ir skirtingos emocinės būklės žmonėmis, spręsti konfliktus dialogo forma ir kurti gero bendravimo atmosferą ikimokyklinėje ir mokyklos klasėje bei už jų ribų;
50. atpažinti vietos ir regiono aplinkos ypatumus ir jų poveikį vaikų ar mokinių funkcionavimui, taip pat bendradarbiauti vaikų ar mokinių ir šių aplinkų labui.
51. profesinėje veikloje naudoti universalias etikos taisykles ir normas, vadovaujantis pagarba kiekvienam žmogui;
52. rengti veiklas, skirtas vaikų darželių ar mokyklų vystymui ir skatinti šių įstaigų darbo kokybės gerinimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai; savarankiškas literatūros nagrinėjimas; praktinių užduočių atlikimas; atvejų analizė; užduočių e.mokymosi aplinkoje atlikimas; informacijos paieška; individualaus ar grupinio pranešimo rengimas; pranešimų analizė grupėse minčių žemėlapio metodas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Aktyvumas nagrinėjant temas, užduotis, atvejus, situacijas vertinimas; e.mokymosi užduočių atlikimo vertinimas; individualaus ar grupinio pranešimo vertinimas; pranešimų analizės rezultatų vertinimas; taikomų metodų, sprendžiant užduotis, vertinimas; tarpiniai atsiskaitymai; egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 2 (nepatenkinamai) iki 5 (labai geros) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1. Modulis Bendrojo ugdymo dalykai (0,5 ECTS kreditai); 2. Modulis Psichologijos pagrindai mokytojams (20 ECTS kreditai); 3. Modulis Pedagoginės veiklos pagrindai (34 ECTS kreditai); 4. Modulis Integruoto mokymosi didaktikos elementai (7 ECTS kreditai); 5. Modulis Ikimokyklinio ir ankstyvojo ugdymo pedagogikos pagrindai (20 ECTS kreditai); 6. Modulis Darželio ir I-IV klasių mokytojo esminės kompetencijos (57 ECTS kreditai); 7. Modulis Darželio ir mokyklos mokytojo metodinės kompetencijos (57 ECTS kreditai); 8. Modulis Psichologiniai ir pedagoginiai užsienio kalbos mokymo pagrindai (6 ECTS kreditai); 9. Modulis Ikimokyklinio amžiaus ir mokyklinio amžiaus vaikų palaikymo būdai (45 ECTS kreditai); 10. Modulis Specialiųjų ugdymo poreikių vaikas darželyje ir mokykloje (14 ECTS kreditai); 11. Modulis Darželio ir mokyklos darbo organizavimas su švietimo teisės elementais (7 ECTS kreditai); 12. Modulis Švietimo diagnostikos pagrindai mokytojamas (7 ECTS kreditai); 13. Modulis Kalbos kultūra (7 ECTS kreditai); 14. Modulis Mokykslinių tyrimų metodologija (6 ECTS kreditai); 15. Modulis Diplominis modulis (12 ECTS kreditai); 16. Modulis Mokytojo praktinės kompetencijos (12,5 ECTS kreditai)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti:
Kūrybiškumo lavinimas arba Kūrybiškumo pedagogika (1 ECTS kreditai), Mokytojo profesijos etika arba mokytojo profesijos deontologija (5 ECTS kreditai), Tęstinio mokymosi pagrindai arba Andragogika (4 ECTS kreditai), Užsienio kalba 1 dalis (3 ECTS kreditai), Užsienio kalba 2 dalis (3 ECTS kreditai), Užsienio kalba 3 dalis (3 ECTS kreditai), Užsienio kalba 4 dalis (3 ECTS kreditai), Regioninis ugdymas arba Vietos tematika vaikų ugdyme (6 ECTS kreditai), Vaiko sveikatingumo veikla arba ekologinio sąmoningumo žadinimas (4 ECTS kreditai), Vaiko žaidimas ir socialinis aktyvumas arba Vaiko savarankiškumas darželyje (4 ECTS kreditai), Seminarai apie darbą su šeima arba Tėvystės įgūdžių lavinimas (3 ECTS kreditai), Individualizavimas darbe su mokiniais arba Darbas su mokiniu, turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių (3 ECTS kreditai), I-IV klasių mokinių edukacinė aplinka arba Šiuolaikinės ankstyvojo ugdymo tendencijos (3 ECTS kreditai), Inkliuzinis ugdymas arba Darbas su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais vaikais (5 ECTS kreditai), Švietimo politika ir teisė Lenkijoje ir Lietuvoje arba Švietimo organizavimas atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą (3 ECTS kreditai), Mokykla ir darželis kaip besimokanti organizacija arba Besimokančios mokyklos funkcionavimas (3 ECTS kreditai), Viešojo kalbėjimo teorija ir praktika arba Savęs pristatymas (1 ECTS kreditai), Kalbos kultūra arba Bendravimo įgūdžių lavinimas (3 ECTS kreditai), Magistrantūros seminaras 1 dalis (2 ECTS kreditai), Magistrantūros seminaras 2 dalis (2 ECTS kreditai), Magistrantūros seminaras 3 dalis (3 ECTS kreditai), Magistrantūros seminaras 4 dalis (5 ECTS kreditai), (3 ECTS kreditai), Bendroji pedagoginė praktika (1,5 ECTS kreditai), Pertraukiama edukacinė ir didaktinė praktika (darželis) I dalis (2,5 ECTS kreditai), Pertraukiama edukacinė ir didaktinė praktika (mokykla) I dalis (1,5 ECTS kreditai), Pertraukiama edukacinė ir didaktinė praktika (darželis) II dalis (1,5 ECTS kreditai), Pertraukiama edukacinė ir didaktinė praktika (mokykla) II dalis (2,5 ECTS kreditai), Nuolatinė praktika darželyje (1,5 ECTS kreditai), Nuolatinė praktika mokykloje (1,5 ECTS kreditai)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos darželių ir pradinių klasių mokytojus, galinčius dirbti Lenkijos ar Lietuvos mokyklų sistemoje.Studijų programa vykdoma užsienio kalba – lenkų.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Ikimokyklinio ir ankstyvojo ugdymo pedagogikos absolventas gali dirbti mokytoju valstybinėse ir nevalstybinėse pradinėse klasėse, vaikų darželiuose, ikimokyklinėse klasėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę programą absolventai gali tęsti studijas socialinių mokslų srities pedagogikos mokslo krypties doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Balstogės universiteto filialas "Ekonomikos-informatikos fakultetas" Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika Švietimas Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas Nuolatinė - 5 (metais)