Teatro meno raiška ir vaidyba

Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"

Mokymo įstaigaViešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisMenai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121PX059
Įstaigos adresasVilnius, Savičiaus g. 17
Viešoji įstaiga

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Teatro meno raiška ir vaidyba programos tikslas – tarpdisciplininių studijų ir mokymosi bendradarbiaujant terpėje parengti pasitikinčius savo kūrybinėmis galiomis, kritiškai mąstančius, turinčius tvirtus aktorystės įgūdžius, gebančius kurti įvairaus pobūdžio vaidmenis, gebančius improvizuoti, išmanančius įvairius meninio proceso etapus bei jo dalyvių funkcijas, autentiškose patirtyse ir platesniame kultūrinių industrijų kontekste siejančius teoriją ir praktiką, plėtojančius tekstų interpretacija ar/ir technologijomis grįstą aktorystės praktiką, galinčius studijų patirtį panaudoti ir kitose sceninio proceso srityse, gebančius veikti ir tobulėti nuolat kintančiame kultūriniame ir socialiniame gyvenime teatro aktorius.
Studijų rezultatai:
1. Geba apibūdinti esminius specialybės raidos bruožus, socialinius – kultūrinius kontekstus, procesus, artefaktus.
2. Turi būtinas žinias apie vaidybos meno paskirtį, sinkretinę jo prigimtį; meninio (ar kitokio) teksto specifiką, kūrybinio proceso dalyvių funkcijas, tradicines ir inovatyvias spektaklio ir vaidmens kūrimo metodikas ir technikas, jų dermę ir įvairias jų panaudojimo galimybes kūryboje
3. Turi sceninio meno vadybos, psichologijos, verslumo žinių; kultūros ir meno projektų vykdymo įgūdžių
4. Geba rinkti, analizuoti, sisteminti duomenis, reikalingus profesinės veiklos problemoms spręsti
5. Geba taikyti įvairius meninio tyrimo metodus: šaltinių ir atvejų studijas, veiksminę vaidmens analizę, improvizaciją (ir kitus metodus) kūryboje bei projektuose
6. Geba sukurti ir atlikti įvairaus pobūdžio vaidmenis: interpretuoti tekstus, idėjas ir meninius sprendimus, eksperimentuoti, improvizuoti; tikslingai ir kūrybiškai taikyti tradicinės ir inovatyvias sceninio meno technikas; turi sceninio veiksmo valdymo įgūdžių
7. Geba analizuoti kūrybinius procesus, kontekstus bei technines galimybes bei profesionaliai, argumentuotai ir etiškai tai reflektuoti
8. Geba kurti komandoje ir dirbti vadovaujamas režisieriaus bei savarankiškai
9. Geba argumentuotai ir profesionaliai pristatyti savo bei grupinius projektus, idėjas specialistams, užsakovams, tikslinėms auditorijoms bei plačiajai visuomenei (žodžiu ir raštu), geba diskutuoti
10. Geba organizuoti ir planuoti veiklas, susijusias su scenos meno studijų procesu ar projektine veikla, rodo iniciatyvą ir prisiima atsakomybę už savo bei grupės veiklą
11. Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos poveikį kultūrinei, visuomeninei aplinkai; laikosi profesinės etikos normų
12. Geba savarankiškai studijuoti, domisi savo srities naujovėmis, modeliuoja savo profesinį kelią.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tai pirmoji ir vienintelė Lietuvoje scenos meno programa, kuri paveiktų lietuviško teatro tradicijos ekspansiją į artimąjį užsienį, o taip pat ruoštų specialistus Baltarusijos teatrams, Lietuvos rusų dramos teatrui ar nepriklausomų trupių steigimuisi Vilniaus mieste ar krašte. Programos išskirtinumas – Lietuvoje nauja aktorinio bei režisūrinio meistriškumo, dramaturgijos studijų ir sustiprintų bendrųjų humanitarinių mokslų integracija. Jungtinis meninis tyrimas ne tik sintezuoja minėtas disciplinas, bet yra paremiamas fenomenologijos bei topologijos požiūriu, kuris mūsų atveju keičia nusistovėjusią istoristinę bei evoliucionistinę teatro mokslų perspektyvą. Tai reiškia, kad iš esmės keičiama teatro studijų paradigma, atlaisvinant ją nuo ideologinių gniaužtų, kuriuos mūsų teatro menas yra paveldėjęs iš totalitarinės praeities. Kalbama apie kitą perspektyvą, kurios branduolyje yra meninis tyrimas, kuris praktiškai labai susijęs su vietove (su tam tikru toposu), jos erdvine ir aktualia prasme. Čia pasireiškia tiek metodiniai, tiek geografiniai Europos teatro sampratos dėmenys. Visa tai sudaro programos išskirtinumą, kuris, žinoma, neapsieis nei be pamatinių sceninio judesio, kalbos, klausos praktikų, naujųjų technikų, nei be inovacijų turinio bei formos raiškoje (pvz., šiuolaikinio teatro ir IT santykio klausimų diskutavimo).
Programa vertinga ir kaip platforma, padedanti atskleisti ir ieškoti novatoriškų įžvalgų, vertinant visuomenės ir teatro meno santykį, siekiant stiprinti šį santykį (įvardijamą kaip gana erozišką šiais laikais), siekiant dermės tarp bendražmogiškų vertybių ir kolektyvinių nuomonių, skatinanti žvelgti į spektaklį ne vien kaip į paslaugą ar produktą, o į publiką – ne vien kaip į vartotoją.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kiekvieno programos dalyko studijos baigiamos studento žinių ir gebėjimų diferencijuotu įvertinimu (taikoma dešimtbalė sistema) – egzaminu arba projektu (peržiūra).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrauniversitetiniai dalykai (Artes liberales) – 54 ECTS
Studijų krypties dalykai – 186 ECTS:
Teatrinė Europos tradicija (24)
Sceninis meistriškumas (kalba, vokalas, kūnas) (90)
Specialybei svarbūs socialiniai įgūdžiai (12)
Reflektyvioji kūrybinė patirtis (30)
Pasirenkamieji dalykai (12)
Baigiamasis darbas (18)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas absolventai galės dirbti teatruose, televizijoje, radijuje ar kitose su vaidyba ir scenos menu susietose, medijomis grįstose organizacijose, prodiusavimo centruose, dirbti kūrybinį – pedagoginį darbą neformalaus švietimo institucijose, taip pat studijuoti II studijų pakopos teatro krypties ar gretimose programose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę studijas absolventai galės studijuoti II studijų pakopos teatro krypties ar gretimose programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose