Apskaita ir finansų valdymas

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisFinansai, bankininkystė ir draudimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211LX097
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos aprašo santrauka
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos įmonių apskaitos ir audito bei finansų valdymo profesionalus, turinčius šiuolaikišką požiūrį į apskaitos ir finansų valdymą, gebančius atlikti mokslinius įmonių apskaitos ir audito bei finansų analizės ir valdymo tyrimus, gebančius vertinti įmonių apskaitos rodiklius pagal tarptautinio lygio standartus, analizuoti ir prognozuoti įmonių veiklą, formuoti įmonės vidaus kontrolės sistemą, išmanyti audito atlikimo procesą bei profesionaliai taikyti tarptautinio lygio apskaitos, audito, finansų valdymo žinias, teikiant įmonių apskaitos, audito ir finansų valdymo įžvalgas.
Studijų rezultatai:
1. Gebės efektyviai surinkti, apdoroti, analizuoti, kritiškai vertinti duomenis, nustatydamas apskaitos ir finansų srities problemas.
2. Gebės suprantamai, etiškai ir tolerantiškai bendradarbiauti su savo ar kitų sričių specialistais, aiškiai bei argumentuotai perteikiant informaciją, konsultuojant, dirbant savarankiškai ar grupėje.
3. Demonstruos analitinio, sisteminio, kritinio, kūrybinio, socialiai atsakingo ir etiško mąstymo ir veikimo gebėjimus, savarankiškai pažindamas ir kritiškai vertindamas apskaitos ir finansų srities naujoves bei atsižvelgdamas į nuolat kintančią nacionalinę rinką ir globalią erdvę.
4. Gebės nuolat savarankiškai mokytis, inicijuoti ir vykdyti empirinius tyrimus bei imtis atsakomybės įgyvendindamas finansų valdymo sprendimus.
5. Demonstruos mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamas naujausias apskaitos, finansų, ekonomikos, vadybos, audito žinias bei išmanymą jas taikyti kintančioje verslo aplinkoje veikiančiose tradicinėse ir globaliose bei tinklinėse organizacijose.
6. Supras finansų procesų ir politikų turinį, atsižvelgdamas į valstybės, finansų institucijų ir nefinansinių organizacijų valdymą bei suvoks strateginius finansų valdymo sprendimus lemiančius procesus ir veiksnius bei formuluos strateginio finansų valdymo sprendimus.
7. Žinos ir gebės taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, atlikti apskaitos ir finansų srities bei tarpdalykinių problemų mokslinius tyrimus.
8. Gebės analizuoti, sintetinti ir vertinti apskaitos ir finansų srities studijoms, mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis, pristatyti mokslinio tyrimo rezultatus, parengti ir recenzuoti mokslines publikacijas.
9. Gebės atlikti verslo, organizacijos, projekto kompleksinę finansinę analizę ir vertinimą, taikydamas šiuolaikinius analizės metodus ir vadovaudamasis profesinės etikos ir socialinės atsakomybės principais.
10. Gebės kritiškai vertinti finansų teorijų ir koncepcijų pritaikomumo galimybes, atpažinti kompleksines finansų valdymo problemas, argumentuoti siūlomų finansų valdymo sprendimų tinkamumą ir būtinumą, kritiškai vertindamas ilgojo bei trumpojo laikotarpio sprendimų alternatyvas.
11. Gebės formuoti ir vertinti organizacijų valdymo kontrolės sistemas, integruodamas naujausias moksliniais tyrimais pagrįstas žinias.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotos tradicinės ir interaktyvios paskaitos, diskusijos, atvejų analizė, projektų rengimas, pristatymas ir vertinimas, savarankiškam studentų darbui skirtos informacijos paieškos ir apibendrinimo bei analitinės užduotys, individualūs ir grupiniai darbai, konsultacijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas, tačiau galutiniam įvertinimui reikšmingos įtakos turi įvairūs tarpiniai atsikaitymai bei veiklų vertinimai: koliokviumai, kritinė įvykio analizė; atvejų analizė; projektų rengimas ir pristatymas; aktyvumas užsiėmimų metu, kolegų įvertinimas.
Egzaminai vyksta raštu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (nepatenkinamai) iki 10 (puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programoje „Apskaita ir finansų valdymas“ privalomiesiems studijų dalykams skiriama 70 kreditų, pasirenkamiesiems – 20 kreditų.
Magistro darbas pradedamas ruošti nuo antro studijų semestro – rengiant Baigiamojo darbo projektą I, kuriam, kaip ir 3 semestre rengiamam Baigiamojo darbo projektui II, skiriama po 5 kreditus. Magistro darbui, kuris rengiamas paskutiniame semestre, skiriami 20 kreditų.
Pagrindinės studijų krypties dalykai:
Auditas ir užtikrinimas I/III d., Finansinė atskaitomybė I/II d., Finansų valdymas I/III d., Investicijų valdymas ir analizė, Auditas ir užtikrinimas II/III d., Finansinė atskaitomybė II/II d., Finansų valdymas II/III d., Mokesčių sistema, Auditas ir užtikrinimas III/III d., Finansų valdymas III/III d., Neurofinansai, Tyrimo metodai, Seminaras: apskaita ir finansų valdymas, Baigiamojo darbo projektas I/II d., Baigiamojo darbo projektas II/II d., Magistro baigiamasis darbas (kryptis: finansai).
Pagrindinės studijų krypties pasirenkamieji dalykai:
Finansų etika (lietuvių k.), Finansų etika (anglų k.), Verslo vertinimas (lietuvių k.), Verslo vertinimas (anglų k.), Įmonių rizikos valdymas, Įmonių valdymas, Alternatyvios investicijos (lietuvių k.), Alternatyvios investicijos (anglų k.).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
I semestre studentai renkasi vieną dalyką iš trijų (Finansų etika (lietuvių k.), Finansų etika (anglų k.), Organizacinė psichologija).
II semestre studentai renkasi vieną dalyką iš keturių (Verslo procesų valdymas, Tarptautinių projektų valdymas, Verslo vertinimas (lietuvių k.), Verslo vertinimas (anglų k.)).
III semestre studentai renkasi vieną dalyką iš trijų (Pokyčių vadyba, Įmonių rizikos valdymas, Įmonių valdymas).
IV semestre studentai renkasi vieną dalyką iš keturių (Alternatyvios investicijos (lietuvių k.), Alternatyvios investicijos (anglų k.), Tarpkultūrinė vadyba, Verslo derybų strategijos).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa trunka 2 metus. Dalis studijų programos vykdoma užsienio kalba (anglų). „Apskaitos ir finansų valdymo“ programa orientuota į apskaitos, audito, mokesčių, įmonės finansų analizės, valdymo sritis ir jų sinergiją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
„Apskaita ir finansų valdymas“ programa ir skirta studentams, siekiantiems tobulinti ir vystyti savo bendrąsias bei profesines kompetencijas, norintiems dirbti tarptautinėse, užsienio, ar tiesiog didelėse Lietuvos verslo ar valstybinėse įmonėse finansų direktorių, vyr. finansininkų, finansų analitikų, valdybų narių, vidaus audito skyrių vadovų ir pan. pozicijose, kurioms paprastai būtinas ne žemesnis nei magistro lygio išsilavinimas finansų/apskaitos/audito srityse.
Programos absolventams, siekiantiems auditoriaus pažymėjimo, bus lengviau tapti auditoriais, nes pagrindinių programos dalykų (Finansinė atskaitomybė, Finansų valdymas, Auditas ir užtikrinimas) struktūra atitinka ir Lietuvos auditorių rūmų auditorių kvalifikacinių egzaminų programų reikalavimus.
Tolesnių studijų galimybės:
Norintys dirbti mokslo tiriamąjį arba pedagoginį darbą magistrai tęsia studijas doktorantūroje aukštojoje mokykloje arba savarankiškai gilina savo žinias ir profesinius įgūdžius.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose