Finansų analitika

Vilniaus universiteto Kauno fakultetas

Mokymo įstaigaVilniaus universiteto Kauno fakultetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisFinansai, bankininkystė ir draudimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121LX016
Įstaigos adresasMuitinės g. 8, 44280 Kaunas
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos „Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos“ tikslas – rengti specialistus, gebančius suprasti, analizuoti finansų procesus, finansų valdymo ir jų apskaitos principus, gebančius taikyti informacines technologijas ir programas kaupiant, apdorojant ir analizuojant finansinius duomenis bei valdant finansinius procesus verslo aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas žino verslo vadybos metodus ir funkcijas, verslo organizavimo principus, nuosavybės organizavimo formas ir plėtros teisinius aspektus, geba parinkti ir finansiškai pagrįsti tinkamus sprendimus; žino ekonomikos teorijas; supranta rinkos dalyvių elgseną, verslo operacijų apskaitos procesus; žino apskaitos procesą, finansinių ataskaitų principus ir struktūrą, apmokestinimo principus ir mokesčių sistemą; išmano finansų sistemos, pinigų ir kapitalo rinkų funkcionavimą, įmonės ir asmeninių finansų specifiką, finansinių instrumentų privalumus ir trūkumus; moka atlikti įmonės finansinę analizę, prognozuoti veiklos rodiklius, valdyti įmonės finansus; geba sudaryti įmonių finansines ataskaitas, atlikti audito testus, moka tvarkyti apskaitą ir apskaičiuoti mokesčius; geba identifikuoti finansines rizikas, valdyti investicijų portfelius; išmano įmonių informacijos apdorojimo technologijas ir jų taikymą, finansinių IS architektūrą, rinkodaros ir valdymo IS; planuoja mokymosi ir darbo veiklą, derina su komandos narių veikla, kritiškai įvertina indėlį veikloje ir rezultatuose; geba analizuoti, sisteminti finansų informaciją; geba siūlyti atitinkančius kintančią aplinką problemų sprendimus; geba vadovauti, motyvuoti komandą; geba konstruktyviai ir etiškai bendrauti su įvairių kultūrų atstovais, dirbti tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos orientuotos į studentą.
Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos studijų programoje bendrosios ir dalykinės kompetencijos ugdomos paskaitų, seminarų, referatų, tiriamojo darbo atlikimo ir pristatymo, praktikos, baigiamojo darbo rengimo metu. Skatinamas ne tik savarankiškas darbas, mokymasis nuotoliniu būdu, savarankiškai atliekant tyrimą pasirinkta tema, bet ir darbas grupėse, diskusijos, vadovavimas komandai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visų dalykų įvertinimams taikomas reikalavimas formuoti kaupiamąjį balą. Taikomi vertinimo metodai: koliokviumas, individualių užduočių vertinimas, laboratoriniai darbai, laboratorinių darbų gynimai, savarankiška sistemų analizė, testai, atvejų analizė, pranešimai, komandiniai darbai ir jų pristatymai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos studijų programa (240 kreditų) parengta tokiu principu – kiekvieną semestrą studentai studijuoja finansų, apskaitos, informatikos, užsienio kalbų bei bendrus dalykus. Nuo trečiojo kurso studentams numatyta galimybė rinktis specializacijos kryptį – 5–7 semestruose jie gali pasirinkti vieną iš dviejų pasirenkamų dalykų (finansų arba apskaitos). Taip sudaroma galimybė norintiems labiau gilintis ir karjeros galimybes sieti su apskaita, pasirinkti apskaitos dalyką, o norintiems gilintis į finansinius dalykus – finansų dalyką. Paskutiniame semestre numatyta atlikti profesinę praktiką bei rašyti baigiamąjį darbą.
Praktika yra atliekama studentų pasirinktose arba rekomenduojamose įmonėse.
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis bendrauniversitečius dalykus (2, 3, 4 semestruose).
5–7 semestruose gali pasirinkti vieną iš dviejų pasirenkamų dalykų (finansų arba apskaitos). Taip sudaroma galimybė norintiems labiau gilintis ir karjeros galimybes sieti su apskaita, pasirinkti apskaitos dalyką, o norintiems gilintis į finansinius dalykus – finansų dalyką.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa „Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos“ išsiskiria keliais aspektais:
a) programoje yra gilios finansų srities studijos;
b) programa rengiami specialistai gali iš karto be papildomo mokymo dirbti finansininkais, apskaitininkais;
c) programa išsiskiria stipriomis informatikos kompetencijomis ir skandinavų kalbos integravimu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventas gali dirbti Lietuvos ir užsienio nefinansinėse (įvairiose įmonėse: UAB, AB) ir finansinėse institucijose: bankuose, finansų maklerio įmonėse, investicinėse bendrovėse, draudimo bendrovėse. Gali eiti šias pareigas: (vyr.) buhalterio, (vyr.) finansininko, auditoriaus padėjėjo, finansų direktoriaus, finansų analitiko, finansų maklerio, verslo ir asmeninių finansų konsultanto, banko vadybininko, kredito rizikos vertintojo, finansinių paslaugų centrų specialisto, finansinių investicijų analitiko.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas socialinių mokslų (ekonomikos), verslo ir viešosios vadybos, informatikos mokslų srities magistrantūros programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose