Finansai

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisFinansai, bankininkystė ir draudimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211LX042
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti kvalifikuotus finansų ir bankininkystės specialistus – finansų magistrus, įsisavinusius naujausias finansų valdymo teorijas ir metodus, turinčius sisteminį požiūrį į makroekonominius procesus ir finansų vadybą mikro lygyje, sugebančius savarankiškai analizuoti ir vertinti procesus, vykstančius finansų sistemoje ir verslo struktūrose, sekti mokslo ir praktikos naujoves, kompleksiškai taikyti turimas žinias praktinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
Demonstruoti klasikinių bei modernių finansų teorijų žinias bei jų taikymo supratimą besikeičiančioje tarptautinėje makroekonominėje aplinkoje;
Suprasti ir vertinti kompleksišką makroekonominę aplinką bei veiksnius, nulemiančius finansinius sprendimus finansiniame ir realiajame sektoriuose;
Analizuoti globalią, ES ir nacionalinę ekonomiką bei verslo aplinką, identifikuojant jos varomąsias jėgas bei pokyčių veiksnius;
Žinoti bei suprasti finansų rinkų ir finansinių paslaugų sektoriaus operacijas, reguliavimą, tendencijas, pokyčius integracijos bei globalizacijos sąlygomis;
Žinoti ir gebėti taikyti klasikinius bei inovatyvius finansų modelius, metodus ir priemones;
Taikyti integruotas žinias kompleksinių strateginių finansų sprendimų priėmimui, finansinės bei investicinės politikos formavimui, remiantis alternatyvų vertinimu;
Atpažinti, rinkti informaciją apie finansų teorines naujoves ir praktinius pasiekimus tarptautiniu ar globaliu lygiu, vertinti ir taikyti jas, atsižvelgiant į šiuolaikinės aplinkos tendencijas bei ypatumus skirtinguose verslo kontekstuose;
Taikyti nuolatinio mokymosi, refleksijų, adaptavimosi tarpkultūrinėje aplinkoje, kritinio, kūrybinio, socialiai atsakingo, etiško mąstymo bei veikimo gebėjimus;
Suplanuoti bei atlikti savarankišką tyrimą, taikyti kiekybinius bei kokybinius tyrimo metodus realių finansinių problemų sprendimui augančio neapibrėžtumo sąlygomis;
Dirbti savarankiškai bei grupėse, efektyviai komunikuoti logiškas, žiniomis pagrįstas išvadas specialistų ir nespecialistų auditorijoms;
Taikyti nuolatinio mokymosi, refleksijų, adaptavimosi tarpkultūrinėje aplinkoje, kritinio, kūrybinio, socialiai atsakingo, etiško mąstymo bei veikimo gebėjimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Informacijos teikimas (aiškinimas, iliustravimas), pasitelkiant vizualinę medžiagą; atvejų aiškinimas; diskusijos moderavimas; konsultavimas; individualus studento darbas; informacijos mokomojoje literatūroje, periodikos šaltiniuose ir kt. paieška ir analizavimas; diskutavimas; probleminių pavyzdžių ir klausimų analizavimas; praktinių užduočių atlikimas; grupinis seminaro užduočių aptarimas, problemų sprendimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (kolokviumo ir egzamino metu); seminaro užduočių atlikimo ir žodinio pristatymo vertinimas; atvejų analizės atlikimo bei žodinio pristatymo vertinimas; savarankiško darbo, jo rengimo eigos ir galutinio žodinio pristatymo vertinimas.

Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Taikomoji makroekonomika, Globalinė ekonomika ir Europos integracija, Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos, Strateginis marketingas ir kt. magistrantūros studijų srities dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį, dėstoma tiek lietuvių, tiek anglų k.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose