Kultūros paveldas ir turizmas

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisMenai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211NX034
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos ir plačios erudicijos, kritiškai mąstančius paveldosaugos magistrus, gebančius: 1) vertinti kultūros paveldą socialinių, istorinių, kultūrinių reiškinių kontekste, 2) susieti įgytas žinias su pasauline teorija ir praktika, 3) savarankiškai ir profesionaliai administruoti kultūros paveldo sferą, 4) atlikti paveldo tyrimus, 5) pritaikyti įgytas žinias turizmui, 6) siekti efektyvaus kultūros paveldo viešinimo ir pristatymo Lietuvos visuomenei, užsienio turistams bei specialistams, 7) dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Studijų rezultatai:

Absolventai gebės:
1. Susieti kultūros paveldo raiškos formas su socialiniais, visuomeniniais, istoriniais reiškiniais ir procesais Lietuvoje ir pasaulyje.
2. Kūrybiškai pritaikyti plačias humanitarinio išsilavinimo teorines žinias praktinėje veikloje, animuojant kultūrinio paveldo turizmą Lietuvoje.
3. Panaudoti masinės komunikacijos strategijas ir technologijas paveldosaugos ir turizmo sklaidai.
4. Analizuoti įvairių laikotarpių Lietuvos kultūros paveldą tarptautiniame kontekste.
5. Organizuoti kultūrinio turizmo ir paveldo animacijos projektus bei programas.
6. Apibendrinti paveldosaugos ir turizmo objektų, reiškinių ir procesų tyrimus.
7. Įvertinti kultūros paveldą kaip regioninės kultūros savitumą, kaip tautinio identiteto raišką globalizacijos sąlygomis.
8. Įvertinti kultūros paveldo objektus naudojantis teorinėmis ir teisinėmis paveldosaugos žiniomis.
9. Savarankiškai spręsti kultūros paveldo apsaugos ir turizmo sistemose iškylančius klausimus ir problemas, susijusias su meno bei kultūros objektais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse,
praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė,
projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinant studijų pasiekimus, universitete taikoma kaupiamojo balo sistema. Studentų studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (namų darbų, individualių užduočių) ir egzamino arba studentų savarankiškai atlikto darbo (projekto) gynimo būdais. Praktika, tiriamieji darbai ir projektai yra vertinami pagal nustatytą tvarką. Galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius. Egzamino pažymys turi sudaryti 50 % galutinio pažymio. Tarpinių atsiskaitymų atskirų dedamųjų svorį galutiniam pažymiui nustato ir pirmųjų užsiėmimų metu paskelbia dalyko dėstytojas, atsižvelgdamas į šias privalomas proporcijas: pirmojoje ir antrojoje studijų pakopose: kolokviumo pažymys sudaro 15–35% galutinio pažymio; kontrolinių darbų, namų darbų, kitų užduočių įvertinimai sudaro 5–35% galutinio pažymio; studento, nedalyvavusio tarpiniuose atsiskaitymuose, pasiekimai vertinami balu „0“. Egzaminai ir kolokviumai vyksta raštu, jų užduotys turi būti vienodos arba lygiavertės visiems egzaminuojamiesiems. Visi dalyką studijuojantys studentai atsiskaitymą raštu (kolokviumą, egzaminą) laiko vienu metu.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:

Studentai gali pasirinkti 3 dalykus iš šių:
Kultūros animacija, Meno projektų valdymas, Postmodernistinis menas, Kūrybinės industrijos, Turizmo ir rekreacijos architektūra, Lietuvos geografija ir lankytinos vietos, Kultūros politika, Lietuvių išeivijos dailės paveldas XX-XXI a.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Magistrantai, įvykdę šią programą ir papildomai išstudijavę nenuosekliųjų studijų dalykus gaus dar ir Valstybinio turizmo departamento patvirtintą kvalifikacinį gido pažymėjimą, be to bus įrašyti į Nacionalinę turizmo informacijos sistemą.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vytauto Didžiojo universitetas Kultūros paveldas ir turizmas Menai Menai (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)